KОНКУРС 28. АПРИЛ, ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ
О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА
1. НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА
Ради унапређења безбедности и здравља на раду у Републици Србији, правним и физичким лицима, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна постигнућа у области безбедности и здравља на раду, могу се доделити национална признања из области безбедности и здравља на раду.

Национална признања за допринос, резултате и заслуге постигнуте у области безбедности и здравља на раду биће додељена правним лицима, предузетницима, Одбору за безбедност и здравље на раду, синдикалним организацјама и појединцима, и то: - Повеља "28. април"; - Плакета "28. април"; - Похвалница "28. април".
1.1. ПОВЕЉА "28. април"
Повеља "28. април" ће бити додељена у две категорије: за правна лица / предузетнике који имају мање од 250 запослених и за правна лица / предузетнике са више од 250 запослених - за посебан допринос и афирмацију безбедности и здравља на раду, кроз њихово законито, благовремено и превентивно поступање у примени утврђених мера.

Комисија за доделу Националних признања ће при доношењу одлуке о додели признања узети у обзир следеће критеријуме:
.
начин управљања безбедношћу и здрављем на раду; . примену и контролу мера безбедности и здравља на раду;
.
иновације и инвестиције у циљу унапређења безбедности и здравља на раду;
.
уређивање права, обавеза и одговорности у складу са Законом о безбедности и здравље на раду (колективни уговор, правилник о безбедности и здрављу на раду, уговор о раду);
.
рад представника запослених у области безбедности и здравља на раду, односно Одбора за безбедност и здравље на раду;
.
примена акта о процени ризика;
.
информисање запослених о питањима из области безбедности и здравља на раду (описати начин, нпр: преко Одбора за безбедност и здравље на раду, електронским путем, преко огласне табле, интерним часописом, и др.);
.
учешће или иницијативе запослених и њихових представника у унапређењу и постизању безбедних и здравих услова рада;
.
број повреда на раду у протекле четири године;
.
број професионалних обољења;
.
број изгубљених радних дана у току године због боловања које је последица повреде на раду или професионалног обољења;
.
превентивне мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих, запослене жене за време трудноће и запослене која доји дете, старијих запослених, особа са инвалидитетом;
.
оспособљавање и усавршавање знања у области безбедности и здравља на раду (врсте оспособљавања и обухват запослених);
.
друге врсте активности у области безбедности и здравља на раду у оквиру друштвено - одговорног пословања.
1.2. ПЛАКЕТА "28. април"
Плакета "28. април" додељује се физичким лицима, организацијама и удружењима за постигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и здравља на раду.
Плакета "28. април" може бити додељена:
.
појединцу који је престао да се бави активностима у области безбедности и здравља на раду услед болести или старости, а активно је радио на развоју и унапређењу безбедности и здравља на раду;
.
појединцу за допринос, резултате и заслуге за промоцију безбедности и здравља на раду у медијима, новинарству и публицистици;
.
угледним научним радницима и појединцима у области безбедности и здравља на раду, за животно дело;
.
појединцима и образовним институцијама на пољу образовања у области безбедности и здравља на раду и организацијама за изузетан допринос развоју безбедности и здравља на раду.
1.3. ПОХВАЛНИЦА "28. април"
Похвалница "28. април" је врста признања која се додељује лицима за безбедност и здравље на раду, представницима запослених за безбедност и здравље на раду и/или Одбору за безбедност и здравље на раду, као и синдикалним организацијама које су кроз свакодневне активности или пројекте допринели подизању свести код запослених о значају безбедности и здравља на раду и одговорности коју сваки запослени има на том плану, за:
.
доследну примену и спровођење прописа о безбедности и здрављу на раду;
.
конкретне активности и постигнуте резултате у области безбедности и здравља на раду
.
организовање саветовања, семинара, конференција и др.;
.
иновације, иницијативе и предлоге у циљу унапређења области безбедности и здравља на раду.
2. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

На такмичење за доделу признања Повељa "28. април" могу се пријавити правна лица и предузетници из Републике Србије. Пријава мора обавезно садржати Образац 1 и Образац 2 који треба да буду јасно и читко попуњени. Образац 1 и Образац 2 можете преузети са званичне интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs. Електронским путем може се доставити и пропратна документација, која ће помоћи Комисији за доделу Националних признања да процени квалитет пријављених кандидата и помогне при доношењу одлуке о добитницима признања. Уз пријаву је неопходно доставити и сагласност послодавца односно одговорног лица (скенирани документ са потписом и печатом одговорног лица) за учешће на такмичењу.

Иницијативу за доделу националних признања Управи за безбедност и здравље на раду могу поднети правна и физичка лица, предузетници, организације запослених и послодаваца и друга удружења.

Испуњеност услова за доделу националних признања испитује Управа за безбедност и здравље на раду уз учешће представника социјалних партнера, односно репрезентативних организација запослених и послодаваца, инспектора рада и других стручњака из области безбедности и здравља на раду.

Иницијатива за доделу Националних признања подноси се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управи за безбедност и здравље на раду на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд, као и електронским путем на е-пошту: biljana.djuric@minrzs.gov.rs са посебном назнаком за коју врсту признања иницијатива се предаје и треба да садржи податке и потребну документацију на основу које се може утврдити да ли су испуњени услови за доделу признања

Рок за подношење предлога за доделу признања је 15. март 2017. године.
 
3. НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
 
У циљу процене достављених иницијатива за доделу Национална признања Комисија ће обићи пријављене кандидате.

При обиласку правних лица/предузетника Комисија ће проценити стање безбедности и здравља на раду. Правна лица/предузетници могу припремити презентацију у форми која им одговара како би приказали своја достигнућа у коју треба укључити начин управљања безбедношћу и здрављем на раду.

Предлог за доделу признања Управа за безбедност и здравље на раду доставља министру надлежном за рад.

За све остале информације, особа за контакт: Биљана Ђурић, 011/33-47-391, е-пошта: biljana.djuric@minrzs.gov.rs
 
4. НАЧИН ДОДЕЛЕ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА
 
Национална признања из области безбедности и здравља на раду се додељују једном годишње, поводом обележавања Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији - 28. април.