KОНКУРС 28. АПРИЛ, ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ОБАВЕШТЕЊЕ
О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ
О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА
1. НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Ради унапређења безбедности и здравља на раду у Републици Србији, правним и физичким лицима, одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна постигнућа у области безбедности и здравља на раду, могу се доделити национална признања из области безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: Национална признања).

Национална признања за допринос унапређењу безбедности и здравља на раду биће додељена правним и физичким лицима, о дбору за безбедност и здравље на раду, организацјама и удружењима. Врсте националних признања су:

  • Повеља "28. април";
  • Плакета "28. април";
  • Похвалница "28. април".
1.1. ПОВЕЉА "28. април"
Повеља "28. април" ће бити додељена у две категорије: за правна лица / предузетнике који имају мање од 250 запослених и за правна лица / предузетнике са више од 250 запослених - за посебан допринос и унапређење безбедности и здравља на раду, кроз законито, благовремено , иновативно и превентивно поступање у примени утврђених мера.
Комисија за доделу Националних признања ће при доношењу одлуке о додели признања узети у обзир следеће критеријуме:
-
начин управљања безбедношћу и здрављем на раду; . примену и контролу мера безбедности и здравља на раду;
-
  примену и контролу мера безбедности и здравља на раду;
-
иновације и инвестиције у циљу унапређења безбедности и здравља на раду;
-
уређивање права, обавеза и одговорности у складу са Законом о безбедности и здравље на раду (колективни уговор, правилник о безбедности и здрављу на раду, уговор о раду);
-
рад представника запослених у области безбедности и здравља на раду, односно Одбора за безбедност и здравље на раду;
-
примена акта о процени ризика на радном месту и у радној околини ;
-
информисање запослених о питањима из области безбедности и здравља на раду (описати начин, нпр: преко Одбора за безбедност и здравље на раду, електронским путем, преко огласне табле, интерним часописом, и др.);
-
  информисаност запослених о безбедности и здравља на раду ;
-
учешће и/или иницијативе запослених и њихових представника у унапређењу и постизању безбедних и здравих услова рада;
-
број повреда на раду у протекле четири године;
-
број професионалних обољења;
-
број изгубљених радних дана у току године због боловања које је последица повреде на раду или професионалног обољења;
-
примену превентивних мера за посебно осетљиве групе запослених: млади, запослене жене за време трудноће и запослене која доји дете , старији запослени, особе са инвалидитетом;
-
оспособљавање и усавршавање знања у области безбедности и здравља на раду;
-
друге активности које се спроводе у циљу унапређења безбедности и здравља на раду (пројекти, кампање, дељење добре праксе и сл.);
-
  безбедност и здравље на раду у оквиру друштвено - одговорног пословања.
1.2. ПЛАКЕТА "28. април"
Плакета "28. април" додељује се физичким лицима, организацијама и удружењима за постигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и здравља на раду.
Плакета "28. април" може бити додељена:
-
физичким лицима која су остварила право на пензију, а током свог радног века су били посвећени развоју и унапређењу безбедности и здравља на раду;
-
новинарима за вишегодишњи допринос промоцији безбедности и здравља на раду путем електронских и штампаних медија;
-
научницима и наставном особљу за допринос развоју безбедности и здравља на раду;
-
организацијама из делатности образовања за допринос развоју и унапређењу безбедности и здравља на раду;
-
  организацијама и удружењима за вишегодишњи допринос унапређењу и подизању свести о важности безбедности и здравља на раду.
1.3. ПОХВАЛНИЦА "28. април"

Похвалница "28. април" је сте врста признања која се додељује лицима за безбедност и здравље на раду, представницима за безбедност и здравље на раду , о дбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима која својим радом доприносе подизању свести код запослених о значају безбедности и здравља на раду.

     
Комисија за доделу н ационалних признања уз има у обзир следеће критеријуме:
-
посвећеност безбедности и здравља на раду;
-
доследну примену и спровођење мера безбедности и здравља на раду;
-
активности и постигнуте резултате у области безбедности и здравља на раду;
-
организована саветовања, семинаре, конференције, округле столове и сл.;
-
  иновације и предлоге у циљу унапређења области безбедности и здравља на раду.
2. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

На такмичење за доделу националних признања Повељa " 28. април " мо гу се пријавити правна лица и предузетници из Републике Србије. Пријава мора обавезно садржати Образац 1 и Образац 2 који треба да буду јасно и читко попуњени . Образац 1 и Образац 2 могу се преузети са званичне интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања : www.minrzs.gov.rs. . Уз пријаву је неопходно доставити сагласност послодавца, односно одговорног лица ( скенирани документ са потписом и печатом одговорног лица ) за учешће на такмичењу.

На такмичење за доделу националних признања П лакета " 28. април " и Повеља " 28. април " могу се пријавити физичка лица, организације и удружења из Републике Србије. Пријава је у слободној форми и треба садржати елементе на основу којих се може утврдити испуњеност критеријума.

Испуњеност услова за доделу националних признања испитује Управа за безбедност и здравље на раду уз учешће представника социјалних партнера, односно репрезентативних организација запослених и послодаваца, инспектора рада и других стручњака из области безбедности и здравља на раду.

Пријаве за доделу националних признања поднос е се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управи за безбедност и здравље на раду на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд и електронским путем на е-пошту: upravazabzr@minrzs.gov.rs са посебном назнаком за коју врсту признања иницијатива се предаје и треба да садржи податке и потребну документацију на основу које се може утврдити да ли су испуњени услови за доделу признања.

Путем поште се доставља документација која је горе наведена, док се путем е-поште може доставити додатна документација, која ће помоћи Комисији за доделу националних признања да процени испуњеност услова за доделу националних признања.

Рок за подношење предлога за доделу признања је 23. март 2018. године.
 
3. НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
 
Како би проценила достављене пријаве, Комисијa за доделу националних признања, упутиће позив пријављеним кандидатима да у просторијама Министарства, за рад, запошљавање, борачка и социјална питања презентују начин управљања безбедношћу и здрављем на раду и остварене резултате у овој области. Презентација може бити припремљена у power point форми. Након одржаних презентација Комисијa за доделу националних признања извршиће одабир кандидата који су ушли у ужи избор за доделу признања.

Комисијa за доделу националних признања врши обилазак пријављених кандидата који су ушли у ужи избор.

Предлог за доделу националних признања Управа за безбедност и здравље на раду доставља министру надлежном за рад.

 
4. НАЧИН ДОДЕЛЕ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА
 

Национална признања из области безбедности и здравља на раду се додељују једном годи ш ње , поводом обележавања Светског дана безбедности и здравља на раду и Дан а безбедности и здравља на раду у Републици Србији " 28. април ".

Манифестацију поводом обележавања овог дана организује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду.