Latinica
Русский
English
               
               
                   

27.02.2024
Održan zajednički sastanak Stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za ekonomska pitanja    
 
Na sastanku su izabrani predsednici oba stalna radna tela za mandatni period decembar 2023 - decembar 2024. godine i preporučeno je Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog akcionog plana za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.
 

23.12.2023
Dodeljena Nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu    
 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković uručio je Nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koja se dodeljuju svake godine pravnim i fizičkim licima, odboru za bezbednost i zdravlje na radu, organizacijama i udruženjima.
Povelju ,,28. april" u kategoriji kompanija koje broje više od 250 zaposlenih osvojio je ,,Impo Seval" iz Sevojna. Drugo mesto u ovoj kategoriji dobile su fabrika Robert Boš DOO Beograd i Prvi partizan a.d. Užice.Treće mesto u ovoj kategoriji osvojile su kompanije ,,Eliksir kraft" DOO Šabac, ,,Fulgar Ist" DOO Zrenjanin, ,,Lisca Babušnica",,, Grejner Pekidžing", ,,Kontitek fluid Srbija" DOO Subotica, ,,Gramer Sistem" DOO u Srbiji, ,,Brose" DOO Pančevo.
 

13.12.2023
Radionica povodom ažuriranja teksta postojećih smernica za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama i pri uslovima niskih temperatura
   
 
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u okviru programa SOCIEUX+ (EU program tehničke pomoći u oblasti socijalne politike - socijalna zaštita, rad i zapošljavanje) organizovala je radionicu povodom ažuriranja teksta postojećih smernica za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama i bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri uslovima niskih temperatura.Mežunarodni eksperti su predstavili inicijalne dokumente sa uporednim analizama važećih Smernica u Republici Srbiji i nih u zemljama Evropske unije. Rad na izradi novih Smernica se nastavlja.
 

06.12.2023
Potpisan Posebni kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu    
 
Unija poslodavaca Srbije i Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije potpisali su Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu. U ime Unije poslodavaca Srbije PKU je potpisao Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora UPS a u ime Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, Dragiša Golubović predsednik. Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radnog angažovanja lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, bilo da istu obavljaju u vidu jedinog zanimanja ili obavljaju u vidu dopunskog - dodatnog zanimanja, a naročito: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih programa, kao i poslova stručnjaka i saradnika u estradno-muzičkoj delatnosti.
Poslodavci koji angažuju izvođače estradno-muzičkog programa, imaju obavezu isplate honorara za muzički dan koji ne može biti niži od pet odsto od iznosa minimalca, kao i da im uplate poreze i doprinose.
 

24.-26.10.2023
Stručni skup stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
U Vrnjačkoj Banji se održava stručni skup stalnih radnih tela Socijalno-ekonomkog saveta Republike Srbije. Skup su otvorili predsedavajući Saveta gospodin LJubisav Orbović ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije, član Saveta gospođa Čedanka Andrić ispred UGS "Nezavisnost", Nebojša Miletić ispred Unije poslodavaca Srbije i Saša Vukotić ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Skup će na panel diskusijama razmatrati sledeća pitanja::
Panel 1: Zakonsko regulisanje fleksibilnih oblika radnog angažovanja i radne migracije
Panel 2: Bezbednost i zdravlje na radu - primena novog Zakona i pozakonskih akata
 

28.09.2023
Održan zajednički sastanak SRT za zakonodavstvo (41) i SRT za ekonomska pitanja (33)    
 
Predloženo je Socijalno-ekonomskom savetu da da pozitivna mišljenja na Nacrte zakona o izmenama i dopunma: Zakona o porezu na dohodak građana, zakona o porezu na imovinu i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
 

26.08.2023
Održan 20. sastanak Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova    
 
Predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da prihvati Informaciju Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2022. godinu .
Razmotren spisak važećih Posebnih kolektivnih ugovora u Republici Srbiji koji je dostavljen od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u kojem je evidentirano 21 PKU, od čega je 18 zaključeno u javnom sektoru a 3 u realnom sektoru.
 

07.09.2023
Održana 117. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
U Beogradu je održana 117. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije uz učešće članova i zamenika članova Saveta iz redova Vlade Republike Srbije, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca.
Nije postignut konsenzus oko visine minimalne cene rada po radnom času bez poreza i doprinosa za 2024. godinu.
Na inicijativu UGS "Nezavisnost" sprovedena je rasprava o trenutnom stanju u javnom zdravstvu Republike Srbije.
Prihvaćen je izveštaj Ministarstva finansija o realizaciji inicijativa prihvaćenih na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
Prihvaćen je tekst Nacrta Memoranduma o saradnji sa Nacionalnim ekonomskim i socijalnim savetom Mađarske.
Odobreno je učešće delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije na Zajedničkoj međunarodnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada, AICESIS i Ekonomskog i socijalnog saveta Grčke (OKE) u Atini (Republika Grčka) 23. i 24. novembra 2023. godine.
   

30.08.2023
Kolegijum Socijalno-ekonmskog saveta Republike Srbije    
 
Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije je razmotrio rezultate pregovora za utvrđivanje minimalne cene rada za 2024. godinu sprovedenih shodno odredba člana 112. Zakona o radu od 21. do 25. avgusta 2023. godine. Dogovoreno je da se naredna, 117. redovna sednica Saveta održi u četvrtak, 7. septembra 2023. godine, kada će na dnevnom redu biti i tačka: Donošenje odluke o visini minimalne cene rada neto po radnom času za 2024. godinu.
 

25.08.2023
Drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2024. godinu    
 
Predstavnici ministarstva finansija su izneli predlog za povećanje minimalne cene rada u 2024. godini za 17,8%, sa 230,00 dinara na 271,00 dinara neto po radnom času i povećanje neoporezivog dela zarada za 15,0% sa 21.720,00 dinara na 25.000,00 dinara.
Predstavnici reprezentativnih sindikata su ostali pri zahtevu za izjednačenje minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe (51.874,00 dinara) u dva koraka, prvo povećanjem MCR u septembru 2023. godine, a posle toga povećanjem MCR koje bi se primennjivalo počev od 1. januara 2024. godine.
Predstavnici Unije poslodavaca Srbije su izneli stav da ne mogu da podrđe povećanje MCR u 2024. godini koje bi bilo veče od predloženih 17,8%.
   
       
21.08.2023
Prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2024. godinu    
 
Tripartitni pregovarački tim sastavljen od predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva za rad. zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnost" i Unije poslodavaca Srbije je održao prvi sastanak kojim su, u skladu sa odredbama člana 112. Zakona o raduu, počeli pregovori za utvrđivanje minimalne cene rada za 2024. godinu. Analizu parametara definisanih odredbama Zakona o radu od kojih se naročito polazi pri utvrđivanju visine minimalne cene rada prezentovao je gospodin Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija. Svi učesnici u pregovorima su se saglasili da je povećanje minimalne cene rada opravdano, s tim što su predstavnici Unije poslodavaca Srbije tražili da povećanje bude kompenzovano odgovarajućim smanjenjem poreza i doprinosa na zarade. Predstavnici oba reprezentativna sindikata su izneli stav da se mora ispoštovati dogovor postignut 2018. godine o izjednačavanju minimalne zarade sa minimalnom potrošačkom korpom. Ministarstvo finansija je najavilo da će svoj predlog visine minimalne cene rada za 2024. godine izneti na sledećem sastanku tima, koji je dogovoren za petak, 25. avgust 2023. godine.
   

05.06.2023
U Ženevi održano 111. zasedanje Međunarodne organizacije rada    
 
U Ženevi u Palati Ujedinjenih nacija je u periodu od 5. do 16. juna 2023. godine održano 111. zasedanje Međunarodne organizacije. Tripartitna delegacija Socijalno-ekonomskog saveta Reoublike Srbije je, kao i svake od prethodnih godina, bila deo državne delegacije Republike Srbije koja je učestvovala u radu zasedanja. Zasedanju je prisustvovalo više od 5.000 delagata predstavnika vlada, radnika i poslodavaca iz 187 država članica Međunarodne organizacije rada. U okviru Konferencije je 14. i 15. juna 2023. godine održan Svetski samit na viskom nivou o radu pod nazivom: "Socijalna pravda za sve", u okviru koga su 16 predsednika država i vlada, predstavnici drugih tela Ujedinjenih nacija i multilateralnih organizacija radnika i poslodavaca razgovarali o nizu pitanja socijalne pravede, uključujući i predlog za Globalnu koaliciju za socijalnu pravdu. Paneli na visokom nivou razmatrali su nejednakosti i neformalnost, stvaranje jednakih mogućnosti, doživotno učenje i razvoj veština, socijalnu zaštitu i načine unapređenja trgovine, održivog razvoja i ljudskih i radnih prava.
   

16.05.2023
Održana 116. redovna sednica Socijalno-eknomskog saveta Republike Srbije
   
 
Održana je 116. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije na kojoj je razmatran Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. U radu sednice je učestvovala predsednica Vlade Republike Srbije, gospođa Ana Brnabić. Socijalni partneri su postigli dogovor da radna grupa formirana od predstavnika Vlade, Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnost" i Unije poslodavaca Srbije tokom sledeće nedelje pripremi amandmane na tekst Predloga zakona upućenog Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje, a koje će Vlada Republike Srbije uputiti Narodnoj skupštini kako bi bili razmotreni prilikom skupštinske rasprave o ovom Predlogu zakona.
 

11.05.2023
Sastanak Borda AICESIS i Međunarodna konferencija povodom 25. godina rada Socijano-eknomskog saveta Republike Koreje
   
 
U Seulu, Republika Koreja 11. maja 2023. godine je održan sastanak Borda Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih institucija (AICESIS), na kome je potvrđena kandidatura Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za treći dvogodišnji mandat u Bordu Asocijacije iz regiona Evropa. Izbor novog dvogodišnjeg sastava Borda po kontinentima će se izvršiti na Generalnoj skupštini Asocijacije, koja je zakazana za 30. oktobar 2023.godine i održaće se u Moskvi, Ruska Federacija. Tom prilikom će se usvojiti novi Statut Asocijacije, u čijoj izradi je kroz rad Radne grupe aktivno učestvovao i naš Savet. Potvrđena je kandidatura Socijalnoekonomskog saveta Perua za prijem u stalno članstvo Asocijacije i usvojen izveštaj Društvene palate Ruske Federacije o glavnoj temi dvogodišnjeg predsedavanja "Življenje u onlajn dobu: Izazovi koji se prate i potreba za rešenjima".
Drugog dana, 12. maja 2023. godine je održana Međunarodna konferencija povodom obeležavanja 25.godina rada Ekonomskog, socijalnog i radnog saveta Koreje na temu "Radne reforme", Konferenciju je otvorio i pozdravio predsednik Vlade Republike Koreje gospodin Han Dok-su (Han Duck-soo), i održana je u dve tematske grupe sa panel diskusijama.
Prva tematska grupa je održana pod nazivom: Radna reforma i iskustva drugih država sa tri panel diskusije: "Radna reforma u evropskim državama", "Evropski pristup regulativi kod zakona o radu i drugim trendovima nestandardnog zaposlenja u nastajanju uključujući digitalne radne platforme" i "Skorašnji trend alternativnog rada i usluga upućivanja radnika u Japanu".
Druga tematska grupa je održana pod nazivom: Opsežna diskusija o radnoj reformi i socijalnom dijalogu sa panel diskusijom "Radna reforma, zaštita radnika na platformama, mišljenja o alternativnom radu i uslugama upućivanja radnika, i radne reforme i socijalni dijalog".
 

24.04.2023
Održana 115. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Konstatovano razrešenja i imenovanja člana Stalnog radnog tela za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu iz Miistarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Usvojen Plan rada Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2023. godinu
Prihvaćena zajednička inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost" za otpočinjanje rada na analiza i pregovorima za utvrđivanje nove minimalne cene rada
Sprovedena rasprava o zahtevima Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost" za poboljšanje materijalnog pložaja zaposlenih u delatnostima obrazovanja
Formirana delegacija za učešće na 111. zasedanju Međunarodne organizacije rada u Ženevi, Švajcarska Konfederacija
Usvojena Platforma za učešće delegacije Republike Srbije na 111. zasedanju Međunarodne organizacije rada u Ženevi, Švajcarska Konfederacija
Odobreno u češće u radu Borda AICESIS i Međunarodnoj konferenciji u Seulu, Južna Koreja
Prihvaćen predlog za uspostavljanje bilateralne saradnje sa Nacionalnim ekonomskim i socijalnim savetom Mađarske
Imenovan Dušan Petrović, sekretar Saveta za člana Radne grupe za izradu Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privrenim ili pokretnim gradilištima
Sprovedena rasprava o realizaciji inicijativa prihvaćenih na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta
Donešena Odluka o izboru LJubisava Orbovića, predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije za predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije u periodu od 10 . aprila 2023. do 9 . aprila 2024. godine
   

11.04.2023
Održan sastanak Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
U prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan je sastanak Kolegijua Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Na sastanku je utvrđen predlog dnevnog reda 115. redovne sednice Saveta, koja će se održati u ponedeljak, 24. aprila 2023. godine u Palati "Srbija" sa početkom u 09:00 časova. Sastanku su prisustvovali: Nikola Selaković, predsedavajući Saveta i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijala pitanja, LJubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Čedanka Andrić, predsednica UGS "Nezavisnost", Miloš Nenezić, predsednik Unije poslodavaca Srbije i Dušan Petrović, sekretar Saveta.
 

20.03.2023
Samit socijalno-ekonomskih saveta zemalja Jugoistočne Evrope članica Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo u EU    
 
U Solunu, Republika Grčka u organizaciji Ekonomskog i socijalnog saveta Grčke (OKE) je održan Samit "Ekonomski i socijalni saveti kao pokretači za održiva rešenja za nove izazove ka integraciji". U okviru Samita održane su tri panel diskusije:
1. Ublažavanje uticaja energetske krize - inicijtive za saradnju;
2. Saradnja u energetskom sektoru kao prilika za održivi razvoj (Cilj 7 Agende MOR 2030 - Dostupna i čista energija);
3. Regionalne integracije u Jugoistočnoj Evropi i procesa pristupanja zemalja kandidata EU .
U okviru Ppanela 2 - Saradnja u energetskom sektoru kao prilika za održivi razvoj prvi panelista je bio gospodin Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije.
 

06.02.2023
Održana 114. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta REpublike Srbije    
 
Konstatovana razrešenja i imenovanja članova i zamenika članova Socijalno-ekonomskog saveta iz Vlade Republike Srbije.
Konstatovano razrešenje i imenovanje člana Socijalno-ekonomskog saveta iz Unije poslodavaca Srbije.
Doneta Odluka o izboru Nikole Selakovića, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za predsedavajućeg Saveta do 9. aprila 2023. godine.
Dato pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Dato pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.
Usvojen predlog Izmene Finansijskog plana Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2022. godinu.
Usvojen predlog Izveštaja o radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2022. godinu.
Doneta Odluka o visini naknade za rad članova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2023. godinu.
Doneta Odluka o visini naknade za rad članova Stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2023. godinu
Razmatrana inicijativa Unije poslodavaca Srbije za dodelu finansijskih sredstava članovima Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije u cilju jačanja njihovog kapaciteta.
Usvojen predlog Finansijskog plana Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2023. godinu.
Razmatrana inicijativa UGS "Nezavisnost" za izmenu Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika u delu gde se definišu iznosi dnevnica za službena putovanja u zemlji i nostranstvu.
Usvojen Izveštaj tripartitne delegacije sa Regionalne konferencije socijalnih i ekonomskih saveta Zapadnog Balkana, održane u Tirani, Republike Albanija.
Dato odobrenje za učešće na Samitu ekonomskih i socijanih saveta zemalja Jugoistočne Evrope za 2023. godinu u Solunu, Republika Grčka.
Odobreno kandidovanje Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za člana Borda AICESIS za Evropu za mandatni period 2023. - 2025. godina.
Izvršeno delegiranja člana Stručne radne grupe Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost iz Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
Izvršeno imenovanje člana Komisije za dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu iz Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
   
   

27.12.2022
Održan zajednički sastank Stalnih radnh tela ua zakonodavstvo i za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu    
 
Na zajedničkom sastanku Stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu razmatran je tekst Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Članovi SRT iz Unije poslodavaca Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavljnje, boračka i socijalna pitanja su dali saglasnost na teksta Nacrta zakona, dok su članovi SRT iz Saveza samostalnog sndikata Srbije i UGS "Nezavisnost" dali svoju načelnu saglasnost ponoviviši sugestije i preporuke koje su izrečene i pre godinu dana, kada je ovaj Nacrt zakona takođe bio u proceduri davanja mišljenja.
   

13.12.2022
Održan 19. sastaak Stalnog radnog tela za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu    
 
Održan je 19. sastanak Stalnog radnog tela za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu. Članovi SRT sa zauzeli stručni stav kojim je predlženo Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.
 

01.12.2022
Međunarodna konferencija "Za bolju budućnost sveta rada i kapitala"    
 
U organizaciji Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije je u Beogradu u Palatai "Srbija" 1. decembra 2022. godine održana Međunarodna konferencija "Za bolju budućnost sveta rada i kapitala". U radu Konferencije je uzelo učešće 29 predstavnika socijalno-ekonomskih saveta iz Evrope, Afrike i Latinske Amerike: Društvena palata Ruske Federacije, Ekonomsko-socijalni savet Republike Srpske, Ekonomski i socijalni savet Grčke, Ekonomski i socijalni savet Luksemburga, Socijalni savet Crne Gore, Socijalni i ekonomski savet Kurakao, Ekonomski i socijalni savet Republike Benin, Ekonomski, socijalni i kulturni savet Republike Mali, Nacionalni ekonomski i socijalni svet Republike Mađarske, i 80 domaćih učesnika, predstavnika socijalnih partnera, stručnjaka i panelista.
Konferenciju su svojim pozdravnim govorima otvorili: gospodin Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Miloš Nenezić, predsednik Unije poslodavaca Srbije, gospodin Zoran ilić, zamenik predsednika UGS "Nezavisnost" i gospodin Duško Vuković, potpredsednik saveza samostalnih sindikata Srbije.
Konferencija je organizovana u tri nezavisne panel diskusije:
- Panel 1: Socijalno preduzezništvo u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
- Panel 2: Kvalitet poslova i kretanje zarada u organizaciji Saveza samostalnih sindikata srbije i UGS "Nezavisnost";
- Panel 3: Budućnos rada, radnih odnosa i nedostatak adekvatne radne snage u organizaciji Unije poslodavaca Srbije.
 

13.09.2022
Održana 113. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Nije postignut konsenzus o inicijativi Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost" za donošenje odluke o utvrđivanju nove minimalne cene rada po radnom satu bez poreza i doprinosa za period septembar - decembar 2022. godine.
Nije postignut konsenzus oko visine minimalne cene rada po radnom satu bez poreza i doprinosa za 2023. godinu.
Prihvaćen Izveštaj delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije koja je učestvovala u radu Regionalne konferencije Međunarodne organizacije rada u Projektu "Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja - ESAP 2. Dostaviti Međunarodnoj organizaciji rada pisane komentare na Predlog opšteg izveštaja i smernica za regionalnu politiku koji je predstavljen na Konferenciji onako kako je dato u Izveštaju delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
Odobreno učešće tripartitne delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije u radu Drugog Regionalnog sastanka socijalnih i ekonomskih saveta zapadnog Balkana u okviru Projekta Međunarodne organizacije rada Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja" - ESAP 2, koja će se održati u Tirani, Republika Albanija 19. i 20. oktobra 2022. godine.
Prihvaćen Izveštaj delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije koja je učestvovala u radu Međunarodne Konferencije o klimatskim promenama i sastanku Borda i Generalne skupštine Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS), koji su održani 27. i 28. juna u Atini, Republika Grčka. Zaduženo Stalno radno telo za zakonodavstvo da razmotri predloženi tekst novog Statuta AICESIS i sačini komentare i sugestije koji će se uputiti Radnoj grupi za izradu novog Statuta Asocijacije.
Prihvaćena Informacija Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2021. godinu.
Ocenjeno da nema uslova za izmenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju po Inicijativi LSES grada Pirota za izmenu člana 70a Zakona.
   
   

01.09.2022
Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Održan je Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije na kome je razmatran predloženi materijal i dogovoren dnevni red 113. redovne sednice Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Sednica će se održati u utorak, 13. septembra 2022. godine, a glavna tema je donošenje odluke o visini minimalne cene rada po radnom satu bez poreza i doprinosa koja će se primenjivati u periodu januar - decembar 2023. godine.
 

25.08.2022
Održan treći sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2023. godinu    
 
Pregovarački tim je održao treći sastanak kojim su okončani pregovori za utvrđivanje minimalne cene rada po radnom času bez poreza i doprinosa za 2023. godinu. Sve strane su iznele svoje završne pregovaračke pozicije, a razgovori će se nastaviti na Kolegijumu i sledećoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Shodno odredbama člana 112. Zakona o radu konačna odluka mora biti doneta do 15. septembra 2022. godine.
 

19.08.2022
Održan drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2023. godinu    
 
Održan je drugi sastanak pregovaračkog tima u okviru pregovora za utvrđivanje minimalne cene rada za 2023. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnsot" i Unije poslodavaca Srbije. Predstavnici Ministarstva finansija su konkretizovali svoju pregovaračku poziciju ponudom za povećanje neoporezivog dela zarada i najavom smanjenja doprinosa na zarade na teret poslodavca.
 

15.08.2022
Održan prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2023. godinu    
 
Održan je prvi sastanak pregovaračkog tima u okviru pregovora za utvrđivanje minimalne cene rada za 2023. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnsot" i Unije poslodavaca Srbije, koji su izneli svoje početne pregovaračke pozicije. Sledeći sastanak je dogovoren za petak, 19. avgust 2022. godine a završni za četvrtak, 25. avgust 2022. godine.
 

28.06.2022
Sastanak Borda i Generalna skupština Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS)    
U Atini je održan sastanak Borda i Generalna skupština Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS), u čijem radu je učestvovala i tripartitna delegacija Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Skupština je radeći po predloženom dnevnom redu usvojila Izveštaj o aktivnostima u 2021. godini i Finansijski izveštaj za 2021. godinu, kao i izveštaje o saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) i Ekonomskim i socijalnim savetom Ujedinjenih nacija (ECOSOC). Nastavljen je rad na izradi novog Statuta Asocijacije i razmotrena glavna radna tema dvogodišnjeg predsedavanja Asocijacijom Društvene palate Ruske Federacije: "Život u onlajn godinama". Skupština je aklamacijom usvojila predlog Borda da se sledeća Generalna skupština Asocijacije održi u septembru 2023. godine u Moskvi a sledeći sastanak Borda u Srbiji. Odluka o dodeli organizacije sastanka Borda u Srbiji je propraćena aplauzom i čestitkama svih učesnika.
 

27.06.2022
Međunarodna konferencija "Klimatska kriza i socijalni dijalog ka održivoj tranziciji"    
U Atini je u organizaciji Ekonomskog i socijalnog saveta Grčke (OKE) održana Međunarodna konferencija "Klimatska kriza i socijalni dijalog ka održivoj tranziciji" uz učešće delegacija preko 40 ekonomskih i socijanih saveta, predstavnika Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija (ECOSOC), Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske komisije. Skupu su pozdravili predsednik Ekonomskog i socijalnog saveta Grčke, ministar ruralnog razvoja i hrane u Vladi Grčke, zamenik ministra inostranih poslova u Vladi Grčke, zamenik gradonačelnika Atine, predsednik Odeljenja za spoljne odnose Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.
U okviru Konferencije održane su tri panel sesije:
- Novi izazovi za zelenu tranziciju u okruženje koje se stalno menja;
- Uloga socijalnog dijaloga i angažovanja civilnog društva u kreiranju politike;
- Održivi razvoj - Konkurentnost - Socijalna kohezija.
 

05.05.2022
Regionalna konferencija socijalnih i ekonomskih saveta zemalja Zapadnog Balkana - ESAP2    
06.05.2022
U Bečićima, Republika Crna Gora, je održana Regionalna konferencija socijalnih i ekonomskih saveta zemalja Zapadnog Balkana u okviru Projekta ESAP2. U radu Konferencije su učestvovali saveti: Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije, Kosova*, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije.
Prvog dana rada razmatrana je problematika kolektivnog pregovaranja i na osnovu prioriteta svakog od saveta identifikovani su sledeći izazovi:
- Poterbne su promene Zakona o radu jer se ni u jednoj od zemalja ne odnose na sve radnike, čime otežavaju kolektivna pregovaranja, kao i da propisuju suviše detalja, čime ne ostavljaju dovoljno prostora za kolektivne ugovore u duhu davanja više prava od onih garantovanih Zakonom o radu;
- Previše kompleksna struktura granske organizovanosti sindikata koja se ne poklapa sa strukturom poslodavačkih organizacija, usled čega nema adekvatne postavke za kolektivno pregovaranje između te dve strane;
- Nestabilna makroekonomska situacija usled post Kovid oporavka i rata u Ukrajini predstavlja okidač za opštu ekonomsku krizu u Evropi na kratak, a moguće i na duži rok.
Drugog dana rada izvršena je probna analiza indikatora funkcionisanja saveta u svakoj od zemalja onako kako je to predviđeno postavkom Projekta ESAP2.
 

29.04.2022
Održana 112. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Formirana tripartitna delegacija za učešće na 110. zasedanja Međunarodne organizacije rada u Ženevi od 27. maja do 11. juna 2022. godine.
Utvrđen tekst Predloga platforme za učešće delegacije Republike Srbije na 110. zasedanju Međunarodne organizacije rada.
Odobreno učešće na sastanku Borda i generalne skupštine AICESIS 27. i 28. juna 2022. godine u Atini i Međunarodnoj konferenciji o klimatskoj krizi 27. juna 2022. godine u Atini.
Razmatran Izveštaj o radu Inspektorata za rad za 2021. godinu.
Predstavljeno izdanje Međunarodne organizacije rada: "Globalni izveštaj o zaradama 2020. - 2021. godina, zarade i minimalne zarade u doba Kovid 19..
Preporučeno Ministarstvu finansija da održi sastanak sa predstavnicima sindikata državne uprave.
 

14.04.2022
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije dobitnik nagrade "Kapetan Miša Anastasijević"    
 
U zgradi Rektorata Beogradskog univerziteta Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije dodeljena je nagrada "Kapetan Miša Anastasijević, najbolje iz Srbije" za doprinos razvoju socijalnog dijaloga u Republici Srbiji. Nagradu su Čedanki Andrić, članu Saveta i predsednici UGS "Nezavisnost" uručili Miloš Nenezić i Pero Zubac, članovi žirija za dodelu priznanja u prisustvu niza uglednih zvanica i dobitnika iz društvenog, privrednog, umetničkog i sportskog miljea.
 

24.03.2022
U Kruševcu održana 110. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    

 
Usvojen Plana rada Socijalno-ekonomskog saveta za 2022. godinu
Sprovedena rasprava o održanim sednicama Socijalno-ekonomskog saveta u periodu april 2021. godine - februar 2022. godine
Sprovedena rasprava o pokrenutim inicijativama u periodu april 2021. godine - februar 2022. godine
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije ka kvalitetnom zakonodavnom okviru za nove oblike rada (rad van prostorija poslodavca)
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za promociju sporta među mladima, povećanje broja časova fizičkog vaspitanja u školama i uvođenje časova fizičkog vaspitanja u visokoškolske ustanove u Republici Srbiji
Prihvačena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za donošenje Etičkog kodeksa učesnika u sportu i za edukaciju društva radi prevencije negativnih pojava u društvu
Doneta odluka o izboru prof dr Darije Kisić za predsedavajućeg Saveta u periodu april2022 - april 2023 godine
 

25.2.2022
Održana 110. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Konstatovano razrešenje Miodraga Okiljevića i imenovanja Milana Cvetkova za člana Stalnog radnog tela za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Doneta odluka o visini naknade članovima Socijalno-ekonomskog saveta u 2022. godini.
Doneta odluka o visini naknade članovima stalnih radnih tela u 2022. godini.
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za promenu politike upravljanja otpadom.
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za smanjenje stope PDV-a za pripremanje i usluživanje hrane i pića u ugostiteljskim objektima i hotelima.
Sprovedena rasprava o inicijativi Unije poslodavaca Srbije za uključivanje socijalnih partnera u kreiranje javnih politika za borbu protiv sive ekonomije.
Sprovedena rasprava o inicijativi Unije poslodavaca Srbije za odlaganje novog modela fiskalizacije za preduzeća koja posluju, zamene ga aparatima i automatima i za zanatlije.
   

28.01.2022
Održana Konstitutivna sednica Lokalnog socijalno-eknomskog saveta opštine Šid    
 
U Šidu je održana Konstitutivna sednica Lokalnog socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid. Ovaj Savet je osnovan 2003. godine i registrovan u tadašnjem Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike 2005. godine, a poslednjih desetak godina je bio neaktivan. Zalaganjem predsednika opštine, gospodina Zorana Semenovića i njegovog tima, Savet je ponovo aktivan i biće mesto za vođenje tripartitnog socijalog dijaloga na nivou lokalne samouprave.
   

26.01.2022
Održana 109. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Konstatovano razrešenje Veljka Miloševića i imnovanja Aleksandra Radojevića za člana Saveta iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Nije postignut konsenzus o tekstu Nacrta zakona o radnoj praksi
Razmotrena je inicijativa UGS "Nezavisnost" i Saveza samostalnih sindikata Srbije za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u delatnostima obrazovanja.
Socijalno-ekonomski savet je zauzeo stav da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja treba da predloži rešenja i da po zahtevima dostavi obrazložene odgovore.
Sprovedena rasprava o inicijativi Unije poslodavaca Srbije za reformu obrazovnog sistema.
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za reformu sistema neporeskih prihoda.
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za za korekciju fiskalne politike kroz smanjenje akciza na evro dizel gorivo za komercijalnu transportnu privredu.
Prihvaćena inicijativa Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za izmenu relevantnih propisa u cilju poboljšanja položaja majki preduzetnica.
Socijalno-ekonomski savet se zahvaljuje Lokalnom socijalno-ekonomskom savetu grada Pirota na dostavljenoj inicijativi u vezi isplate potraživanja bivšim zaposlenima društvenih preduzeća po osnovu izvršnih presuda za potraživanja iz radnog odnosa.
Kako se radi o sudskim odlukama, nije u nadležnosti Saveta da se bavi ovim pitanjem.
Usvojena izmena Finasijskog plana Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2021. godinu.
Usvojen Izveštaj o radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2021. godinu.
Usvojen Finnasijski plan Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2022 . godinu.
 

17.01.2022
Održan zajednički sastanak SRT za zakonodavstvo i za ekonomska pitanja    
 
Nije postignut konsenzus oko teksta Nacrta zakona o radnoj praksi.
Predloženo je Socijalno-ekonomskom savetu da odobri održavanje dva stučna skupa Stalnih radnih tela u 2022. godini, na kojima bi se izvršila analiza primene propisa iz oblasti radnog zakonodavstva, a sve u cilju pripreme za rad na izradi budućih izmena iz ove oblasti.
 

27.12.2021
Aktiviranje Lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid    
 
U opštini Šid je održan sastanak predsednika oštštine, gospodina Zorana Semenovića i njegovih saradnika sa predstavnicima lokalnih socijalnih partnera - Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca Srbije, na kome se razgovaralo o aktiviranju Lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid, koji je osnovan 2005. godine, ali se već dugo ne sastaje i ne vrši svoju ulogu mesta gde se vodi tripartitni socijalni dijalog na lokalnom nivou. Dogovoreno je da učesnici u Sporazumu o osnivanju u najkraćem roku imenuju svoje članove Saveta i održavanje kostitutivne sednice, kojom bi i formalno Savet počeo sa radom. Sastanku su prisustvovali članovi Pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta Palimir Tot i Goran Milić i sekretari Pokrajinskog i republičkog saveta Milina Tušjak i Dušan Petrović.
 

18.12.2021
Održana 108. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Prihvaćena inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije za izmene i dopune člana 188. Zakona o radu upućena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Konstatovano razrešenje prof dr Zorana Stojiljkovića i imnovanja Čedanke Andrić za člana Saveta iz UGS "Nezavisnost".
Dato pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu uz primedbe koje su date od strane Stalnih ranih tela za zakonodavstvo i za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu.
Dato pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima.
Dato pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju.
Dato pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad.
Dato pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije i dalje insistira na kontrolisanom povećanju cene električne energije za privredu.
Predloženo Ministarstvu finansija da organizuje sastanak sa reprezentativnim sindikatima na kome bi se razgovaralo o efektima povećanja minimalne zarade na zaposlene u javnim komunalnim preduzećima.
Preporuče no Ministarsvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu finansija da razmotre mogućnost da se dotacija socijalnim partnerima.
Odobreno učešće Andreja Brkića i Darije Maračeve na sastanku Borda Asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS).
   

08.12.2021 Održan zajednički sastanak Stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu    
 
Članovi stalnih radnih tela su dali načelnu saglasnost na predloženi tekst Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Članovi SRT ispred Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS su dali pojedinačne primedbe. Članovi SRT iz UGS su istakli neophodnost da Odbor za bezbednost i zdravlje na radu bude obavezno formiran u privrednim subjektima koji imaju više od 50 zaposlenih, kao i obavezno uvođenje Koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu koji bi bili imenovani od strane reprezentativnih socijalnih partnera.
Predloženo je Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Predloga pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima.
Predloženo je Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Predloga pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju.
Predloženo je Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Predloga pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad.
Predloženo je Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Predloga pravilnika o uslovima za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Za predsednika SRT za zakonodavstvo u mandatnom periodu 24. decembar 2021. godine - 23. decembar 2022. godine jednoglasno je izabrana Svetlana Budimčević, članica SRT iz Unije poslodavaca Srbije.
Za predsednika SRT za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu u mandatnom periodu 24. decembar 2021. godine - 23. decembar 2022. godine jednoglasno je izabran Saša Torlaković, član SRT iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
 

29.10.2021 Održana 107. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Konstatovano razrešenja i imnovanja zamenika člana Saveta iz Ministarstva zdravlja (prof dr Zoran Radosavljević umesto prof dr Berislava Vekića)
Imenovani članovi Komisije za izbor miritelja i arbitara pri Republičkoj agenciji za mirno rešavalje radnih sporova
Dato pozitivno mišljenja na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Rasprava o inicijativi Unije poslodavaca Srbije za korekciju fiskalne politike kroz smanjenje akciza na evro dizel gorivo za komercijalnu transportnu privredu odložena za sledeću sdnicu Saveta
Prihvaćena iInicijativa Unije poslodavaca Srbije za reformu obrazovnog sistema
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za smanjenje cene električne energije
Prihvaćena inicijativa UGS Nezavisnost za usporavanje i otklanjanje negativnih ekonomskih posledica na istraživače u Republici Srbiji
Prihvaćene primedbe UGS Nezavisnost na Predlog posebnog kolektivnog ugovora o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Preporučeno Ministarstvu kulture i informisanja da održi sastanak sa reprezentativnim sindikatima koji učestvuju u zaključenju Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i da se što hitnije pristupi zaključenju novog PKU
Donešena odluka o raspodeli sredsraa određenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu socijalnim partnerima za podizanje kapaciteta za njihovo učešće u socijanom dijalogu na lokalnom, sektorskom i nacionalnom nivou
Zaključak Lokalnog socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada o prihvatanju inicijative Unije poslodavaca Vojvodine za izmenu: Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o zdravstvenom osiguranju upućena Pokrajinskom Socijalno-ekonomskom savetu na razmatranje
Prihvaćen predlog Unije poslodavaca Srbije za izmenu Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
Prihvaćena inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije za izmene i dopune člana 188. Zakona o radu i prosleđena Stalni radnim telima na zauzimanje stručnog stava
Prihvaćena inicijativa Lokalnog socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota za održavanje pregovora u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije za visinu minimalne zarade dva puta u toku 2022. godine i u godinama koje slede, do završetka ekonomske krize
   

26.10.2021 Stručni skup stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
29.10.2021
Stalna radna tela Socijalno-eknomskog savetar Republike Srbije su u Vrnjačkoj Banji održala stručni skup, na kome su članovi SRT i ugledni panelisti raspravljali o nizu značajnih tema, kao što su:
- Radno zakonodavstvo u EU i implementacija njegovih ključnih standarda u Zakonu o radu Republike Srbije;
- Radno pravo u Republici Srbiji - problemi u praksi;
- Uticaj pandemije COVID -19 na privredu, zaposlene i društvo u celini u Republici Srbiji;
- Analiza stavova socijalnih partnera i preporuka za saniranje nastalih negativnih uticaja pandemije COVID -19 u cilju oporavka privrede i očuvanja postojećih i kreiranja novih radnih mesta.
   

08.10.2021 Održana 7. sednica Lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta Grada Pirot    
 
U Pirotu je održana 7. sednica Lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirot, u čijem radu su učestvovali i predsedavajući i sekretar Socijalno-ekononomskog saveta Republike Srbije, Miloš Nenezić i Dušan Petrović. Na sednici je raspravljano o stanju ekonomije u pirotskom okrugu i uticaju pandemije Kovid 19, cenama usluga javnih komunalnih preduzeća i socijalno-materijalnom položaju građana u uslovima svetske ekonomske krize. Usvojena je inicijativa Savez sindikata opštine Pirot da se pregovori za utvrđivanje minimalne cene rada vrše dva puta u toku kalendarske godine i da se inicijativa dostavi Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije.
   

02.09.2021 Održana 106. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije predložen Vladi Republike Srbije za izbor za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.
Dato negativno mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je predložilo Ministarstvo privrede.
Davanje mišljenja na Predlog odluke za izuzeće od primene proširenog dejstva PKU za komunalne delatnosti za privredna društva iz grupacije PWW odloženo za sledeću sednicu Saveta.
Rasprava o Inicijativi Unije poslodavaca Srbije za korekciju fiskalne politike kroz smanjenje akciza na evrodizel gorivo za komercijalnu transportnu privredu odložena za sledeću sednicu Saveta.
Pokrenuta inicijativa kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva finansija za povećanje iznosa dotacija socijalnim partnerima u 2021. godini.
   

27.08.2021 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
U prostorijama Unije poslodavaca Srbije održan je Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. u čijem radu je učestvovao ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima: državnim sekretarom Sašom Stevanovićem i vd pomoćnicom ministra Milicom Jovanović. Na sastanku se razgovaralo o rezultatima pregovora za utvrđivanje minimalne cene rada za 2022. godinu, o čijoj visini će odluku doneti Socijalno-ekonomski savet na sednici koja je zakazana za 2. septembar 2021. godine.
 

24.08.2021 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
U prostorijama Unije poslodavaca Srbije održan je Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. u čijem radu je učestvovala predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sa saradnicima i predstavnici Ministarstva finansija. Na sastanku se razgovaralo o toku pregovora za utvrđivanje minimalne cene rada za 2022. godinu, o čijoj visini će odluku doneti Socijalno-ekonomski savet na sednici koja je zakazana za 2. septembar 2021. godine.
 

20.08.2021 Održana 105. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Konstatovano razrešenje Dragana Stevanovića i imenovanje Zorana Dimitrijevića za zamenika člana Socijalno-ekonomskog saveta iz Ministarstva privrede.
Davanje mišljenja na Predlog odluke za izuzeće od primene proširenog dejstva PKU za komunalne delatnosti odloženo za sledeću sednicu Saveta uz obavezu Stalnih radnih tela da još jednom razmotre Predlog i iznađu pravni osnov za davanje mišljenja.
Sprovedena rasprava o stanju kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji, koje je za realni sektor ocenjeno kao nezadovoljavajuće. Dogovoreno da do sledećeg Kolegijuma Saveta predstavnici granskih sindikata iz realnog sektora i odgovarajući organi Unije poslodavaca Srbije održe sastanak i iznađu rešenja koja bi omogućila zaključenja Posebnih kolektivnih ugovora u realnom sektoru.
Savet upoznat sa zaključkom Lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirot u vezi pregovora za utvrđivanje minimalne cene rada za 2021. godinu.
Sprovedena rasprava o zahtevu sindikata Javnih ustanova sa teritorije Kikinde za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u javnom sektoru. Javne ustanove upućene da se sa ovakvim zahtevom obrate Mministarstu privrede kao nadležnom ministarstvu.
Savet dao saglasnost da u radu međunarodnog tima za nadgledanje izbora u Ruskoj Federaciji septembra 2021. godine učestvuju predstavnici socijalnih partnera: Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Srđan Drobnjaković iz Unije poslodavaca Srbije i Dušan Petrović, sekretar Socijalno-eknomskog saveta Republike Srbije.
Savet dao saglasnost za organizaciju stručnog skupa Stalnih radnih tela uz obavezu da predefinišu teme panel diskusija.
Prihvaćena informacija Sekretarijata o izvršenju budžeta Saveta za period januar - jun 2021. godine.
Sprovedena rasprava o prihvaćenim inicijativama Saveta:
- Prisustvo predstavnika Socijalno-ekonomskog saveta sednicama Narodne skupštine Republike Srbije;
- Inicijativa za donošenje Nacionalne strategije Republike Srbije.
 

17.08.2021 Održan prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2022. godinu    
 
U prostorijama Unije poslodavaca Srbije je održan prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2022. godinu. U radu sastanka su učestvovali ovlašćeni predstavnici: Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnost" i Unije poslodavac Srbije. Analizirani su elementi koji se u skladu sa odredbama Zakona o radu moraju uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o visini minimalne cene rada koji su dostavljeni od strane Ministarstva finansija i iznete polazne pregovaračke pozicije učesnika u pregovorima.
   
       
       

27.06.2021 Održana 104. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
U Kruševcu je održana 104. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republiek Srbije povodom obeležavanja 650 godina grada Kruševca i 132 godine odmosnivanja Trajal korporacije ad.
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za izmenu člana 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za sprovođenje rasprave o Zakon u o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. Predlaženo Ministarstvu kulture i informisanja da se organizuje okrugli sto na temu primene Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, u čijem radu bi učestvovali predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije da se građanima Republike Rumunije omogući slobodan ulaz u Republiku Srbiju bez ograničenja.
Prihvaćeni izveštaji tima za učešće u radu virtuelne radionice druge faze projekta Međunarodne organizacije rada: "Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2" (ESAP 2) i sekretara Saveta.
Prihvaćena informacija sekretara Saveta o održanom stručnom skupu sekretara lokalnih saveta sa sekretarima pokrajinskog i republičkog saveta.
   

14.06.2021 Održan stručni skup sekretara lokalnih saveta sa sekretarima republičkog i pokrajinskog saveta    
 
U Beogradu je održan stručni skup sekretara lokalnih socijalno-ekonomskih saveta sa sekretarima republičkog i pokrajinskog saveta. Skup su otvorili članovi kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije: Miloš Nenezić, prof dr Darija Kisić Tepavčević, prof dr Zoran Stojiljković i član Saveta Goran Milić.
Razgovaralo se u četiri tematske celine:
- Međusobno informisanje i koordinacija rada republičkog, pokrajinskog i lokalnih saveta (izvestilac: Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije);
- Aktuelna pitanja i problemi u radu lokalnih saveta (izvestilac: Milina Tušjak, sekretar Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta);
- Zakon o socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, izmene i dopune (izvestilac: Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije);
- Poglavlje 19 pregovora za pristup EU i značaj lokalnih saveta (izvestilac: Dragana Savić, sekretar pregovaračke grupe za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje pristupnih pregovora sa EU).
   

07.06.2021 Održan sastank tima Socijalno-ekonomskog saveta sa predstavnicima MOR za projekat ESAP 2    
 
U Beogradu je održan sastanak tima Socijano-ekonomskog saveta Republike Srbije za učešće u projektu "Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2" (ESAP 2) Međunarodne organizacije rada koji se sprovodi u zemljama zapadnog Balkana sa ciljem postizanja najvišeg nivoa saglasnosti između učesnika u socijalnom dijalogu po ekonomskim, socijalnim i pitanjima iz domena rada od nacionalnog interesa.
 

31.05.2021 Održana 103. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Dato pozitivno mišljenja na Nacrt zakona o zaštiti potrošača. U cilju doslednog sprovođenja Zakona, unapređenja zaštite potrošača i saradnje nosilaca zaštite potrošača i drugih subjekata u ovoj oblasti predlaženo je osnivanje Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača (prema članu 135. i 136 Nacrta) u čijim sastavu bi učestvovali predstavnici reprezantitivnog udruženja poslodavca i reprezentativnih sindikata kao zaintresovane strane.
Dato pozitivno mišljenje na Predlog odluke da se odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije primenjuju i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca - učesnika kolektivnog ugovora, a koji obavljaju pretežnu delatnost u oblasti putne privrede osim na javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.
Inicijativa lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota za davanje mišljenja na pravo isplate naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora za zaposlene u predškolskim ustanovama za koje se kojima se vrši doplata do iznosa minimalne zarade upućena Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija na mišljenje.
Inicijativa lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota za povećanje osnovice za obračun plate zaposlenima u fizičkoj kulturi zaposlenima kojima se obračun zarada vrši na osnovu Zakona o platama u državnim organima i javnim službama upućena Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija na mišljenje.
Prihvaćena informacija Sekretarijata Saveta o izvršenju budžeta za period januar - mart 2021. godine.
Sprovedena rasprava o formiranju i radu lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta. Podržan stručni skup sekretara lokalnih saveta sa sekretarima republičkog i pokrajinskog saveta, koji će se održati 15. juna 2021. godine u Palati "Srbije".
Sprovedena rasprava o učešću socijalnih partnera u radnim grupama za izradu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata.
Izvršena kvartalna analiza zakona odabranih za davanje mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta.
 

26.05.2021 Održan 16. sastanak Stalnog radnog tela za kolektivno pregovarnjae i mirno rešavanje radnih sporova    
 
Predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da se da pozitivno mišljenje na predlog Minstarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije primenjuje i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca - učesnika kolektivnog ugovora, a koji obavljaju pretežnu delatnost u oblasti putne privrede, osim na javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.
   

21.05.2021 Održan zajednički sastanak stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za ekonomska pitanja    
 
Predloženo je Socijalno-eknomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o zaštiti potrošača koji je dostavljen od strane Minstarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
   

18.05.2021 Održan kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Kolegijum Socijano-ekonomskog saveta Republike Srbije je doneo odluku da se 103. radovna sednica Saveta održi 31. maja 2021. godine sa početkom u 10:00 časova. Utvrđen je predlog dnevnog reda sednice i dogovorene aktivnosti oko davanja mišljenja na Nacrte zakona iz Plana rada u trećem kvartalu 2021. godine.
 

13.05.2021 Održan video sastanak sa menadžmentom Projekta ESAP 2 Međunarodne organizacije rada    
 
Tim Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije je u video formatu održao sastanak sa menadžmentom Projekta ESAP 2 Međunarodne organizacije rada. Analizirani su predloženi pokazatelji koji treba da se prate u okviru Projekta i iznete primedbe i sugestije na pojedine pokazatelje u cilju poboljšanja kvaliteta Projekta i dobijanja što boljih izlaznih pokazatelja.
   

28.04.2021
Održana 102. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Konstatovano ratrešenje Marije Petrović i imenovanje Anastazije Bijelić iz Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Stalnom radnom telu za ekonomska pitanja.
Dato pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o uslugama.
Na inicjativu UGS Nezavisnost za raspravu o Nacrtu plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.
Sprovedena rasprava o predlozima i sugestijama Unije poslodavaca Srbije za unapređenje Predloga zakona o elektronskom fakturisanju.
Razmotren pregled usvojenih zakona i učešće Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
Razmotren pregled usvojenih inicijativa Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
Sprovedena rasprava o učešću socijalnih partnera u radnim grupma za izradu predloga nacrta zakona .
Podržan predlog platforme za učešće državne delegacije u radu 109. zasedanja Međunarodne organizacije rada. Dogovoreno da socijalni partneri do četvrtka, 29. aprila 2021. godine dostave Sekretaarijatu Saveta imena svojih delegata, zamenika delegata i savetnika koji će činiti delegaciju.
 

20.04.2021 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
U prostorijama Unije poslodavaca Srbije održan je Kolegijum Socijalno-eknomskog saveta Republike Srbije, na kome je dogovoreno da se 102. redovna sednica Saveta održi 28. aprila 2021. godine i dogovoren dnevni red sednice.
 

20.04.2021 Održan zajednički sastanak Stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za ekonomska pitanja    
 
Predloženo je Socijalno-eknomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o uslugama koji je dostavljen od strane Minstarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
 

15.04.2021 Održan četvrti sastanak Radne grupe za pripremu Predloga nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu    
  Nastavljen rad pripremi Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.    

08.04.2021 Održan treći sastanak Radne grupe za pripremu Predloga nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu    
 
Nastavljen rad pripremi Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. U radu je aktivno učestvovala ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof dr Darija Kisić Tepavčević.
   

01.04.2021 Održan drugi sastanak Radne grupe za pripremu Predloga nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu    
 
Nastavljen rad pripremi Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. U radu je aktivno učestvovala ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof dr Darija Kisić Tepavčević.
   

29.03.2021 Održana 101. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Dato pozitivno mišljenje na Predlog Ministarstva kulture i informisanja za davanje proširenog dejstva Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu.
Za kandidata za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošavanje iz redova UGS"Nezavisnost" Vladi republike Srbije predložen Aleksandar Titović.
Dogovoreno formiranje tima za učešće u radu virtuelne radionice projekta Međunarodne organizacije rada ESAP 2.
Usvojen Plan rada Socijalno-ekonomskog saveta za 2021. godinu.
Sprovedena rasprava o stanju kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji.
Prihvaćena Inicijativa lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova, koja je podržana od Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za ispitivanje mogućnosti i pokretanje postupka za povećanje cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak.
Prihvaćena Informacija Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2019. i 2020. Godinu.
Za predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za period april 2021. - april 2022. godine izabran Miloš Nenezić, član Socijalno-ekonomskog saveta i predsednik Unije poslodavaca Srbije.
     

24.03.2021 Održan prvi sastanak Radne grupe za pripremu Predloga nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu    
 
Održan je prvi sastanak Radne grupre za pripremu Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Sastanak je otvorila ministarska za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević istakavši da će bolja zakonska rešenja omogućiti stvaranje uslova za bezbedniju i zdraviju radnu sredinu koja omogućava zaposlenima da produktivno rade, što će direktno uticati na ekonomski rast, zapošljavanje i poboljšanje funkcionisanja tržišta rada, sa krajnjim pozitivnim uticajem na privredu. Radom Radne grupe rukovodi Dunja Radojičić, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, a članovi su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za BZR, Inspektorata za rad, ministarstava: zdravlja, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rudarstva i energetike, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Privredne komore Srbije, Fakulteta zaštite na radu u Nišu, UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
 

15.03.2021 Održan 15. sastanak Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova    
 
Predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da da pozitivno mišljenje na Predlog odluke da se odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu primenjuju na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije koji nisu članovi Unije poslodavaca Srbije i koji nisu učestvovali u njegovom zaključivanju.
 

11.03.2021 U Novom Sadu održana Zajednička sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta    
 
U Novom Sadu je održana Zajednička sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskg socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj je raspravljano o društvenom i radnom položaju žena. Svoje stavove o položaju žena u našem društvu su izneli: Gordana Čomoć, ministarka za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, Tatjana Prijić iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, predstavnici sekcija žena Unije poslodavaca Vojvodine, UGS Nezavisnost i članovi oba saveta.
Socijano-ekonomski savet Republike Srbije je konsezusom prihvatio inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije da se ratifikuje Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 190 o ukidanju nasilja i uznemiravanja u svetu rada.
     

05.03.2021 Održan zajednički sastanak Stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za ekonomska pitanja    
 
Predloženo Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji u periodu 2021. - 2026. godina za period 2021. - 2023. godina. Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost" su predložili da se razmotri mogućnost uključivanja sindikata u prećenje i realizaciju Akcionog plana, pogotovo u realizaciju tačke 1.3.5. - Sprovođenje istraživanja o zastupljenosti i oblicima telemigranskih poslova na Nacionalnom tržištu rada i utvrđivanje modaliteta formalizacije. Pored toga treba razmotriti učešće u tačkama: 2.1.1, 2.1.4, 2.2.2 (Unapređenje saradnje sa poslodavcima i sindikatima) i 2.3.2.
Izvršen odabir nacrta zakona iz Plana rada Vlade Republike Srbije za 2021. godinu koje Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije treba da da svoje mišljenje.
 

04.03.2021 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Na Kolegijumu Socijalno-ekonomskog saveta, koji je održan u prostorijalam UGS"Nezavisnost" dogovoreno je održavanje Zajedničke sednice Saveta sa Pokrajinskim socijalno-ekonomskim savetom, koja će se održati 11. marata 2021. godine u Novom Sadu. Tema sednice će biti: Društvena i radna ravnopravnost žena.
Dogovorene su teme 101. redovne sednice Saveta, koja će se održati krajem marta, a tačan datum će naknadno biti dogovoren.
Za kraj aprila je dogovoreno odražavanje svečane sednice Socijlno-ekonomskog saveta, koja će biti posvećena obeležavanju jubileja: 20 godina socijanog dijaloga u Reublici Srbiji.
 

22.02.2021 Održan 14. sastanak stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova    
 
Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova je prezentovao Informaciju u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2019. i 2020. godinu. Stalno radno telo je donelo stručni stav kojim je predlaženo Socijalno-ekonomskom savetu da razmotri i prihvati Informaciju i pozitivno ocenilo napore Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova da u vreme pandemije izazvane virusom Kovid 19 sprovodi aktivnosti utvrđene zakonom u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova.
Stalno radno telo je razmatralo stanje zaključenih kolektivnih ugovora u Republici Srbiji, kako u javnom, tako i u realnom sektoru. Konstatovano je da postoje problemi u njihovom zaključivanju, a apostrofirani su oni u delatnostima poljoprivrede i ugostiteljstva i turizma. Takođe, zaključeno je da postoje problemi pri zaključivanju novih kolektivnih ugovora kod poslodavca, posebno u realnom sektoru, u smislu smanjivanja radnih prava, posebno u delu zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih, u odnosu na važeće kolektivne ugovore, odnosno kolektivne ugovore kod poslodavca, čiji period primene ističe. Predloženo je Socijalno ekonomskom savetu da što pre sprovede raspravu i zauzme stav o stanju kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji.
 

05.02.2021 Održana 100. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Usvojena izmena finansijskog plana Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2020. godinu.
Usvojen Izveštaj o radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2020. godinu.
Doneta Odluka o iznosu naknade članovima Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2021. godinu.
Doneta Odluka o iznosu naknade članovima Stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2021. godinu
Usvojen FinansijskI plan Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2021. godinu.
Sprovedena rasprava o stanju zapošljavanja u Republici Srbiji i dato pozitivno mišljenja na Predlog strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021. - 2026. godine sa sugestijama.
 

28.01.2021 Održan zajednički sastanak Stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za ekonomska pitanja    
Utvrđen stručni stav kojim je preporučeno Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021 - 2026 godina, koji je dostavljen od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Članovi stalnih radnih tela iz redova sindikata i poslodavaca su Savetu dostavili i svje predloge i sugestije za unapređe predloženog teksta Strategije.
 

24.12.2020 Održana 99. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    

Konstatovani mandati članova i zamenika članova Saveta za mandatni period decembar 2020. - decembar 2024. godine;
Konstatovani mandati članova Stalnih radnih tela Saveta za mandatni period decembar 2020. - decembar 2024. godine;
Imenovan Dušan Petrović za sekretara Saveta za mandatni period od 2. decembra 2020. godine do 1. decembra 2024. godine;
Dato pozitivno mišljenje na Predlog uredbe o izmenama i dopuna Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina;
Usvojena izmena Finansijskog plana za period 01.01. - 31.12.2020. godine;
Doneta Odluke o dodeli sredstava socijanim partnerima za podizanje kapaciteta njihovog učešća u socijalnom dijalogu;
Prihvaćena Inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije za isplatu naknade zarade u visini od 100% prosečne zarade za privremenu sprečenost za rad obolelih od virusa Kovid 19;
Prihvaćena Inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije o učešću socijalnih partnera u kriznim štabovima za suzbijanje Kovid-19;
Sprovedena rasprava o zdravstvenim, ekonomskim i socijalnim posledicama pandemije virusa Kovid 19, preporukama zgravstvenog kriznog štaba i ekonomskim tokovima.

 

14.12.2020 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
U prostorijama UGS "Nezavisnost" održan sastaka Kolegijuma Socijalno-eknomskog saveta, na kome je dogovoren dnevni red 99. sednice Saveta i utvrđeni datum i vreme održavanja sednice.
 

08.12.2020 Elektronski održan 15. sastanak SRT za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu    
Utvrđen stručni stav kojim je preporučeno Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina.
   

18.11.2020 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
U prostorijama UGS "Nezavisnost" održan sastaka Kolegijuma Socijalno-eknomskog saveta, na kome je dogovoren dnevni red 99. sednice Saveta i utvrđeni datum i vreme održavanja sednice.
   

28.10.2020 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
Na sastanku Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta, održanom u prostorijama UGS "Nezavisnost", članovi Kolegijuma iz redova socijalnih partnera: Zoran Stojiljković, LJubisav Orbović i Miloš Nenezić i sekretar Saveta, Dušan Petrović su se zahvalili dosadašnjem ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodinu Zoranu Đorđeviću na uspešnoj trogodišnjoj saradnji i poželeli mu puno uspeha u radu na novoj funkciji.
 

14.09.2020 Održana 98. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
Nije postignut konsenzus o visini minimalne cene rada po radnom času bez poreza i doprinosa za 2021. godinu;
Konstatovana izmena člana SRT za ekonomska pitanja iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Marija Petrović zamenila Mirjanu Šipetić;
Predloženo Vladi Republike Srbije da umesto NJegoša Potežice za člana Upravnog Odbora Nacionalne sužbe za zapošljavanje iz Saveza samostalnih sindikata Srbije imenuje Oliveru Bobić ;
Dato pozitivno mišljenja na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima;
Razmatran Prelog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period od 2020. do 2025. godine. Primedbe i sugestije Saveta će se proslediti Ministarstvu kulture i informisanja, a po sprovedenoj raspravi o Analizi Međunarodne organizacije rada o uticaju pandemije na tržište rada u Srbiji zauzeti i konačan stav o Predlogu akcionog plana;
Prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za period januar - juni 2020. godine, koji je podneo Sekretarijat Saveta;
Usvojen zaključak o promeni registracije sedišta Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
 

09.09.2020 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog savetaRepublike Srbije    
Na sastanku Kolegijuma Saveta izvršena priprema za raspravu o visini minimalne cene rada za 2021. godinu koja će se sprovesti na sednici Saveta zakazanoj za 14. septembar 2020. godine.
   

08.09.2020 Održan treći sastanak pregovaračkog tima za pregovore o visini minimalne cene rada za 2021. godinu    
Pregovarački tim nije uspeo da postigne konsenzus oko visine minimalne cene rada po radnom času bez poreza i doprinosa za 2021. godinu. Pregovore će nastaviti Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije na sednici, koja će biti održana najkasnije do 14. septembra 2020. godine.
   

01.09.2020 Održan drugi sastanak pregovaračkog tima za pregovore o visini minimalne cene rada za 2021. godinu    
Nastavljeni pregovori za utvrđivanje visine minimalne cene rada po radnom času bez poreza i doprinosa za 2021. godinu. Pregovarači značajno približili stavove, ali nisu postigli saglasnost. Nastavak pregovora 8. septembra 2020. godine.
   

25.08.2020 Održan prvi sastanak pregovaračkog tima za pregovore o visini minimalne cene rada za 2021. godinu    
U prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije počeli pregovori za utvrđivanje visine minimalne cene rada po radnom času bez poreza i doprinosa za 2021. godinu. Pregovarači izneli svoje pozicije, a Ministarstvo finansija zaduženo da u najkraćem roku dostavi analizu i elemente utvrđene odredbama Zakona o radu.
   

03.07.2020 Održana 97. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
Imenovani članovi Konursne komisije za izbor miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rašavanje radnih sporova iz redova socijalnih partnera;
Razmatrana informacija sekretara Saveta o međunarodnim aktivnostima Socijalno-ekonomskog saveta;
Sprovedena rasprava o narednim aktivnostima Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i očekivanjimaa od Vlade Republike Srbije.
   

18.06.2020 Održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
U Kruševcu u prostorijama Trajal Korporacije ad održan Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, na kome je dogovoren dnevni red 97. sednice Saveta i utvrđeni datum i vreme održavanja sednice.
   

22.05.2020 Održana 96. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
Usvojen Plan rada Socijalno-ekonomskog saveta za 2020. godinu;
Usvojena Izmena Finansijskog plana Socijalno-ekonomskog saveta za 2020. godinu;
Donet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sekretarijatu Socijalno-ekonomskog saveta republike srbije;
Nije postignut konsenzus oko teksta Predloga o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za spečavanje i širenje zarazne bolesti COVID -19 izazvane virusom Sars - cov -2;
Državni organi podneli izveštaj o o preduzetim merama tokom vanrednog stanja i merama koje će se preduzeti u narednom periodu;
Doneta odluka o izboru Zorana Stojiljkovića, predsednika UGS "Nezavisnost2 za predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta za period april 2020. - april 2021. godine
   

24.05.2020 Održan 13. sastanak Stalnog radnog tela za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu    
Miodrag Okiljević, član SRT iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izabran za predsednika SRT za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu u mandatnom periodu decembar 2019 . - decembar 2020. godine;
Nije postignut konsenzus o Predlogu uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID 19 izazvane virussom SARS-Cov-2.

01.05.2020 Saopštenje Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta povodom 1. maja - Praznika rada  
Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije je povodom 1. maja - Međunarodnog praznika rada izdao saopštenje u kome je svim građanima Srbije čestitao Praznik rada i požeo im dobro zdravlje uz poziv: BUDIMO SOLIDARNI.
povodom pandemije virusa Kovid 19 Kolegijum je pozvao poslodavce da čuvaju svoje zaposlene, jer im savremene mašine i oprema ne znače ništa bez iskusnih i dobrih radnika. Da ih čuvaju tako što će im sačuvati radna mesta i zarade, obezbediti sva neophodna zaštitna mesta iz oblasti bezbednosti i taštite zdravlja na radu i zaštiti od epidemike virusa. Pozvao je sve zaposlene i ostale radno angažovane da savesno obavljaju svoje poslove i omoguće da ime preduzeća prežive i tako sebi i svojim porodicama sačuvaju prihode i egzistenciju, a državne organe i instutucije da stvore neophodne uslove za za što bržu normalizaciju života i rada.
 

17.03.2020 Održana Vanredna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
Sprovedena rasprava u vezi aktuelne epidemiološke situacije u Republici Srbiji.    

05.03.2020 Održana 95. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković prezentovala svoj Izveštaj o diskiminaciji na tržištu rada;
Sprovedena rasprava o položaju sindikata i kršenju prava sindikalnih predstavnika.
   

07.02.2020 Održan 23. sastanak Stalnog radnog tela za zakonodavstvo i 18. sastanak Stalnog radnog tela za ekonomska pitanja    
Utvrđen stručni stav kojim je predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da da pozitivno mišljenje na Predlog strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021-2027. godine.
Predloženi nacrti zakona iz nadležnosti ministarstava kao predmet rasprave i davanja mišljenja u 2020. godini.
   

31.01.2020 Održana 94. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 

Dato pozitivno mišljenje na predlog Minstarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije primenjuje na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije koji obavljaju komunalne delatnosti, a koji nisu učestvovali u njegovom zaključenju , izuzev odredaba čl. 51. i 67. st. 6. i 7.;
Dato pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o zaštiti potrošača;
Zauzet pozitivan stav o predloženom ukidanju zastarelih Konvencija MOR 45, 62, 63 i 85, koje su predviđene za 2024. godinu, i predloženo da se ratifikuje Konvencija 176 o bezbednosti i zdravlju na radu u rudnicima i prihvati Protokol iz 2002. godine uz Konvenciju 155 o bezbednosti i zdravlju na radu;
Usvojen Finansijski plan Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2020. godinu;
Donete Odluke o visinama naknada za rad imenovanih lica u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije iz reprezentativnih socijalnih partnera i članova Stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2020. godinu;
Usvojen Izveštaj o radu Socijalno-eknomskog saveta za 2019. godinu sa preporukama.

   

14.01.2020 Održan 12. sastanak Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova    
 
Utvrđen stručni stav kojim je predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da se da pozitivno mišljenje na predlog Minstarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije primenjuje na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije koji obavljaju komunalne delatnosti, a koji nisu učestvovali u njegovom zaključenju , izuzev odredaba čl. 51. i 67. st. 6. i 7.
   

17.12.2019 Održan 22. sastanak Stalnog radnog tela za zakonodavstvo i 17. sastanak Stalnog radnog tela za ekonomska pitanja    
 
Utvrđen stručni stav kojim je predlaženo Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o zaštiti potrošača.
   

09.12.2019 Poseta delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije Društvenoj palati Ruske Federacije    
 
U okviru posete tripartitne delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije Društvenoj palati Ruske Federacije u Moskvi je potpisan Memorandum o razumevanju i saradnji dva saveta, kojim je predviđena saradnja i razmena dobrih praksi značajnih za razvoj socijalnog dijaloga i civilnog društva u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji. Memorandum su na Plenarnom zasedanju Društvene palate potpisali predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, gospodin ministar Zoran Đorđević i sekretar Društvene palate Ruske Federacije, gospođa Lidija Jurjevna Mihejeva.
 

15.11.2019 Održana 93. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Sprovedena rasprava o Izveštaju radne grupe Vlade Republike Srbije za Republički geodetski zavod;
Prihvaćena Inicijativa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za donošenje strategije ekonomskog razvoja Srbije do 2050. godine;
Prihvaćena Inicijativa Unije poslodavaca Srbije za uključivanje predstavnika socijalnih partnera u radne grupe za izradu nove Strategije obrazovanja u Republici Srbiji za period od 2020. do 2030. godine;
Prihvaćena Inicijativa Unije poslodavaca Srbije za reformu obrazovanja za potrebe privrede;
Nije prihvaćena Inicijativa Unije poslodavaca Srbije za smanjenje poreza i doprinosa na zarade;
Sprovedena rasprava o informaciji Ministarstva finansija u vezi finansijskih efekata za ukidanje penala za prevremeni odlazak u penziju zbog odlaska privrednih subjekata u stečaj;
Prihvaćen izveštaj o učešću delegacije Republike Srbije na 108. zasedanju Međunarodne organizacije rada;
Nije postignut konsenzus oko teksta Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;
Dato pzitivno mišljenja na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
Nije postignut konsenzus oko teksta Nacrat zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdrvstvenom osiguranju vojnih osiguranika;
Data pozitivna mišljenja na Predloge pravilnika Uprave za bezbednost i zdravlje na raduPredlog pravilnika o izmenama i dopunama: Pravilnika za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci, Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama.
Nije postignut konsenzus oko Predloag odluke za davnje proširenog dejtva Posebnom kolektivnom ugovoru za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije;
Usvojen predlog za izmenu Finansijskog plana Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2019. godinu;
Doneta odluka o dodeli sredstava socijalnim partnerima.

07.11.2019 Održan 11. sastanak Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranja i mirno rešavanje radnih sporova    
 
Utvrđen stručni stav kojim je predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da da pozitivno mišljenje na Predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za davnje proširenog dejstva Posebnom kolektivnom ugovoru za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije.
   

04.11.2019 Održan zajednički sastanak Stalnih radnih tela za zakonodavstvo i za ekonomska pitanja    
  Utvrđen stručni stav kojim je predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da da pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika.    

25.10.2019 25. godina postojanja i rada Unije poslodavac Srbije  
 
Unija poslodavaca Srbije godišnjom skupštinom obeležila 25 godina postojanja i rada. Zahvalnicom nagrađen sekretara Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, Dušan Petrović za doprinos unapređenju međunarodne saradnje Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
 

18.10.2019 Održan Stručni skup: Najčešći problemi u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova    
 
U Plati Srbije održan Stručni skup: Najčešći problemi u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova, u organizaciji Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Skup je otvorio predsedavajući Saveta i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević uz učešće predstavnika: Socijalno-ekonomskog saveta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, socijalnih partnera i miritelja i arbitara sa liste RAMMRS.
   

14.10.2019 Održan 12. sastanak Stalnog radnog tela zapitanja bezbednosti i zdravlja na radu    
  Nije postignut konsenzus oko Nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na tadu;
Utvrđen stručni stav kojimje predloženo DSocijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozotivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci;
Utvrđen stručni stav kojimje predloženo DSocijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da da pozotivno mišljenje na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama.
   
 
09.10.2019 Generalna skupština Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS)    
 
U Bukureštu održana Generalna skupština Međunarodne asocijacije socijalnih i ekonomskih saveta i sličnih organizacija (AICESIS) i Međunarodna konferencija o upravljanju u digitalnoj privredi u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR) i AICESIS.
Član Socijalno-ekonomskog saveta i predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić izabran za člana Borda AICESIS iz Evrope.
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije dobitnik plakete i diplome povodom 20 godina rada AICESIS.
 

24.09.2019 Održan sasatanak na visokom nivou Socijalno-ekonomskih saveta Zapadnog Balkana    
 
U okviru projekta ESAP - Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja u Skoplju je 24. i 25. septembra 2019. godine održan sastanakna visokom nivou Socijalno-ekonomskih saveta zaemalja Zapadnog Balkana o podsticanju tripartitnog socijalnog dijaloga na Zapadnom Balkanu.
 

20.09.2019 Održan 9. sastanak Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova    
 

Stalno radno telo za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova je nastavilo rad na izradi analize zaključenih Posebnih kolektivnih ugovora. Razmatran je način i metodologija po kojoj bi se analiza izradila. Na sastanku je započeta izrada analize za institut "radno vreme".

   

25.03.2019 Održan zajednički sastanak socijalnih saveta Republike Srbije, Republike Grčke i Republike Srpske    
 
U Beogradu je 25. marta 2019. godine održan sastanak delegacija Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije sa delegacijama Ekonomskog i socijalnog savet Grčke (OKE) i Ekonomskog i socijalnog saveta Republike Srpske. Na sastanku se razgovaralo o: kolektivnom pregovaranju, nacionalnim strategijama, posebno o delu nacionalne strategije koji sprečava odlazak naših građana u inostranstvo.
 

25.03.2019 Održana 88. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije sprovedena rasprava o izmeni člana 70a Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju. Rasprava će se nastaviti na sledećoj sednici, do kada treba da se uradi sveobuhvatna analiza efekata penala za prevremeni odlazak u penziju;
Prihvaćena je inicijativa UGS Nezavisnost za stavljanje van snage Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava;
Usvajen je Plan rada Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2019. godinu;
Usvajen je Plan javnih nabavki Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2019. godinu;
oran Đorđević, član Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izabran je za predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije na period od godinu dana, od 10. aprila 2019. do 9. aprila 2020. godine.
     

14.03.2019 Održan 15. sastanak Stalnog radnog tela za zakonodavstvo    
 
Stalno radno telo za zakonodavstvo je razmatrilo Plan rada Vlade za 2019. godinu, i predlažilo 52 zakone, podzakonskih akata i strategija iz nadležnosti ministarstava kao predmet rasprave i davanja mišljenja od strane Socijalno-ekonomskog saveta.
   

07.03.2019 Potpisan Program dostojanstvenog rada za Srbiju za period 2019. - 2022. godina    
 
U Beogradu je potpisan Program dostojanstvenog rada za period od 2019. do 2022. godine. Program su potpisal pomoćnik generalnog direktora Međunarodne organizacije rada i Regionalni direktor za Evropu i Centralnu Aziju gospodin Hajnc Kolerom, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Zoran Đorđević , zamenik predsednika Unije poslodavaca Srbije gospodin Ivan Kovačević, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije gospodin LJubisav Orbović i predsednik UGS "Nezavisnost" gospodin Zoran Stojiljković.
     

25.02.2019 U Kragujevcu održana 87. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 

Dato pozitivno mišljenje na Predloga akcionog plana za sprovođenje Odluke Vlade Republike Srbije o proglašenju 2019. godine za godinu bezbednosti i zdravlja na radu;
Prihvaćena informacija Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2018. godinu;
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za preispitivanje procedura i taksi u postupcima davanja mišljenja po zahtevima u vezi sa primenom propisa;
Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za formiranje lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta grada Zrenjanina i opštine Bačka Palanka ;
Raspravljano o aktiviranju rada lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca;
Obeležena stogodišnjica Međunarodne organizacije rada (MOR).

     

13.02.2019 Održan 10. sastanak Stalnog radnog tela za pitanja bezbednosti i zdravalja na radu    
 
Stalno radno telo za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu zauzelo pozitivan stav na Predlog akcionog plana za sprovođenje Odluke Vlade Republike Srbije o proglašenju 2019. godine za godinu bezbednosti i zdravlja na radu koji je dostavljen od strane Uprave za bezbednost zdravlje na radu;
Predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da u prvoj polovini godine izda brošuru: Smernice za rad na visokim i niskim temperaturama..
   

06.02.2019 Održan 6. sastanak Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova    
 
Članovi Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranja i mirno rešavanje radnih sporova su, shodno redosledu predsedavanja, jednoglasno za predsednika Stalnog radnog tela za period decembar 2018. - decembar 2019. godine izabrali Draganu Kralj člana Stalnog radnog tela iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
Predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da nakon sprovedene rasprave o stanju kolektivnog pregovaranja, ovlasti Stalno radno telo da izradi stručnu analizu zaključenih kolektivnih ugovora sa predlogom oglednog primerka kolektivnog ugovora za javni i za realni sektor.
Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević je upoznao članove Stalnog radnog tela sa Informacijom u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2018. godinu;
Predlože da se u okviru izdavačke delatnosti Socijalno-ekonomskog saveta u 2019. godini pripremi i izda brošura sa analizom važećih Posebnih kolektivnih ugovora u Republici Srbiji i primerima obrazaca kolektivnih ugovora za javni i za realni sektor.
   

28.01.2019 U Nišu održana 86. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Konstatovano razrešenje zamenika člana Savet iz Vlade Republike Srbije prof dr Ane Langović Milićevići imenovanje za zamenika člana dr Marka Milenkovića, državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prezentovalo Akcioni plan za Poglavlje 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom;
Odobreno potpisivanje Usaglašenog protokola o programu saradnje sa Savetom za ekonomska, socijalna i ekološka pitanja Republike Francuske;
Usvoje izmena Finansijskog plana Socijano-ekonomskog saveta Republike Srbije za period januar - decembar 2018. godine;
Usvojen Izveštaj o radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2018. godinu;
Savet je razgovarao sa učesnicima u Sporazumu o osnivanju Socijalno-ekonomskog saveta Grada Niša o potrebi aktiviranja rada lokalnog saveta.
     

25.12.2018 U Pirotu održana 85. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije    
 
Dato pozitivno mišljenja na Nacrt zakona o potvrđivanju konvencije međunarodne organizacije rada (MOR) koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi;
Davanje mišljenja na Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju odloženo za narednu sednicu Saveta;
Dato pozitivno mišljenja na Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu i radnoj integraciji u socijalnim privrednim subjektima;
Dato pozitivno mišljenja na Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu;
ato pozitivno mišljenja na Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
Date preporuke na Program ekonomskih reformi koji je prezentovalo Ministarstvo finansija;
Prihvaćena inicijativa Sveza samostalnih sindikata Srbije da 2019. godina bude proglašena godinom bezbednosti i zdravlja na radu;
Na inicijativu UGS Nezavisnost sprovedena rasprava o sistemskom rešavanju problema u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inavliditetom;
Na inicijativu Unije poslodavaca Srbije sprovedena rasprava o najavljenom poskupljenju električne energije za privredu;
Usvojen Finansijski plan Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za 2019. godinu;
Imenovani članovi Komisije za izbor miritelja i arbitara pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova;
Prihvaćen Izveštaj Sekretarijata Saveta sa održane Radionice sa panel diskusijom: Neformalna ekonomija i uticaj digitalizacije na fleksibilne oblike rada;
Razmatrana Informacija o prisustvu članova i zamenika članova sednicama Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije u periodu januar - novembar 2018. godine;
Izvršena analiza izvršenja odluka i zaključaka Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije donetih u 2018. godini;
Svečano potpisan Sporazum o osnivanju lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta Grada Pirota.
   

14.12.2018 U Novom Sadu održana zajednička sednica Republičkog i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta    
 
U Novom Sadu je 14. decembra 2018. godine održana zajednička sednica Republičkog i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na kojoj je ministar finansija Siniša Mali sa svojim saradnicima predstavio Program ekonomskih reformi (ERP) i predlog strukturnih reformi za period 2019. - 2021. godina.
Predsedavajući Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, Ivan Đoković je informisao učesnike Zajedničke sednice o dosadašnjem radu Pokrajinskog Saveta, saradnji Republičkog i Pokrajinskog saveta, unapređenju tripartitnog socijalnog dijaloga i problemima i izazovima tržišta rada (Analiza Pokarjinskog sekretarijata za privredu i turizam ekonomskih kretanja u AP Vojvodini i Republici Srbiji.