29.10.2021 Одржана 107. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешења и имновања заменика члана Савета из Министарства здравља (проф др Зоран Радосављевић уместо проф др Берислава Векића)
Именовани чланови Комисије за избор миритеља и арбитара при Републичкој агенцији за мирно решаваље радних спорова
Дато позитивно мишљења на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
Расправа о иницијативи Уније послодаваца Србије за корекцију фискалне политике кроз смањење акциза на евро дизел гориво за комерцијалну транспортну привреду одложена за следећу сдницу Савета
Прихваћена иИницијатива Уније послодаваца Србије за реформу образовног система
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за смањење цене електричне енергије
Прихваћена иницијатива УГС Независност за успоравање и отклањање негативних економских последица на истраживаче у Републици Србији
Прихваћене примедбе УГС Независност на Предлог посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Препоручено Министарству културе и информисања да одржи састанак са репрезентативним синдикатима који учествују у закључењу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и да се што хитније приступи закључењу новог ПКУ
Донешена одлука о расподели средсраа одређених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину социјалним партнерима за подизање капацитета за њихово учешће у социјаном дијалогу на локалном, секторском и националном нивоу
Закључак Локалног социјално-економског савета града Новог Сада о прихватању иницијативе Уније послодаваца Војводине за измену: Закона о финансијској подршци породици са децом, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о здравственом осигурању упућена Покрајинском Социјално-економском савету на разматрање
Прихваћен предлог Уније послодаваца Србије за измену Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
Прихваћена иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије за измене и допуне члана 188. Закона о раду и прослеђена Стални радним телима на заузимање стручног става
Прихваћена иницијатива Локалног социјално-економског савета града Пирота за одржавање преговора у Социјално-економском савету Републике Србије за висину минималне зараде два пута у току 2022. године и у годинама које следе, до завршетка економске кризе
   

26.10.2021 Стручни скуп сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије    
29.10.2021
Стална радна тела Социјално-екномског саветар Републике Србије су у Врњачкој Бањи одржала стручни скуп, на коме су чланови СРТ и угледни панелисти расправљали о низу значајних тема, као што су:
- Радно законодавство у ЕУ и имплементација његових кључних стандарда у Закону о раду Републике Србије;
- Радно право у Републици Србији - проблеми у пракси;
- Утицај пандемије COVID -19 на привреду, запослене и друштво у целини у Републици Србији;
- Анализа ставова социјалних партнера и препорука за санирање насталих негативних утицаја пандемије COVID -19 у циљу опоравка привреде и очувања постојећих и креирања нових радних места.
 

08.10.2021 Одржана 7. седница Локалног Социјално-економског савета Града Пирот    
 
У Пироту је одржана 7. седница Локалног Социјално-економског савета града Пирот, у чијем раду су учествовали и председавајући и секретар Социјално-еконономског савета Републике Србије, Милош Ненезић и Душан Петровић. На седници је расправљано о стању економије у пиротском округу и утицају пандемије Ковид 19, ценама услуга јавних комуналних предузећа и социјално-материјалном положају грађана у условима светске економске кризе. Усвојена је иницијатива Савез синдиката општине Пирот да се преговори за утврђивање минималне цене рада врше два пута у току календарске године и да се иницијатива достави Социјално-економском савету Републике Србије.
   

02.09.2021 Одржана 106. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Срђан Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије предложен Влади Републике Србије за избор за члана Управног одбора Националне службе за запошљавање.
Дато негативно мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је предложило Министарство привреде.
Давање мишљења на Предлог одлуке за изузеће од примене проширеног дејства ПКУ за комуналне делатности за привредна друштва из групације PWW одложено за следећу седницу Савета.
Расправа о Иницијативи Уније послодаваца Србије за корекцију фискалне политике кроз смањење акциза на евродизел гориво за комерцијалну транспортну привреду одложена за следећу седницу Савета.
Покренута иницијатива код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства финансија за повећање износа дотација социјалним партнерима у 2021. години.
 


27.08.2021 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије одржан је Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије. у чијем раду је учествовао министар финансија Синиша Мали са сарадницима: државним секретаром Сашом Стевановићем и вд помоћницом министра Милицом Јовановић. На састанку се разговарало о резултатима преговора за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину, о чијој висини ће одлуку донети Социјално-економски савет на седници која је заказана за 2. септембар 2021. године.
 

24.08.2022 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије одржан је Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије. у чијем раду је учествовала председница Владе Републике Србије Ана Брнабић са сарадницима и представници Министарства финансија. На састанку се разговарало о току преговора за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину, о чијој висини ће одлуку донети Социјално-економски савет на седници која је заказана за 2. септембар 2021. године.
 

20.08.2022 Одржана 105. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешење Драгана Стевановића и именовање Зорана Димитријевића за заменика члана Социјално-економског савета из Министарства привреде.
Давање мишљења на Предлог одлуке за изузеће од примене проширеног дејства ПКУ за комуналне делатности одложено за следећу седницу Савета уз обавезу Сталних радних тела да још једном размотре Предлог и изнађу правни основ за давање мишљења.
Спроведена расправа о стању колективног преговарања у Републици Србији, које је за реални сектор оцењено као незадовољавајуће. Договорено да до следећег Колегијума Савета представници гранских синдиката из реалног сектора и одговарајући органи Уније послодаваца Србије одрже састанак и изнађу решења која би омогућила закључења Посебних колективних уговора у реалном сектору.
Савет упознат са закључком Локалног Социјално-економског савета града Пирот у вези преговора за утврђивање минималне цене рада за 2021. годину.
Спроведена расправа о захтеву синдиката Јавних установа са територије Кикинде за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у јавном сектору. Јавне установе упућене да се са оваквим захтевом обрате Мминистарсту привреде као надлежном министарству.
Савет дао сагласност да у раду међународног тима за надгледање избора у Руској Федерацији септембра 2021. године учествују представници социјалних партнера: Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије, Срђан Дробњаковић из Уније послодаваца Србије и Душан Петровић, секретар Социјално-екномског савета Републике Србије.
Савет дао сагласност за организацију стручног скупа Сталних радних тела уз обавезу да предефинишу теме панел дискусија.
Прихваћена информација Секретаријата о извршењу буџета Савета за период јануар - јун 2021. године.
Спроведена расправа о прихваћеним иницијативама Савета:
- Присуство представника Социјално-економског савета седницама Народне скупштине Републике Србије;
- Иницијатива за доношење Националне стратегије Републике Србије.
 

17.08.2021 Одржан први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије је одржан први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину. У раду састанка су учествовали овлашћени представници: Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савеза самосталних синдиката Србије, УГС "Независност" и Уније послодавац Србије. Анализирани су елементи који се у складу са одредбама Закона о раду морају узети у обзир приликом доношења одлуке о висини минималне цене рада који су достављени од стране Министарства финансија и изнете полазне преговарачке позиције учесника у преговорима.
   
       
     

27.06.2021 Одржана 104. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У Крушевцу је одржана 104. редовна седница Социјално-економског савета Републиек Србије поводом обележавања 650 година града Крушевца и 132 године одмоснивања Трајал корпорације ад.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за измену члана 40 Закона о порезу на добит правних лица.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за спровођење расправе о Закон у о архивској грађи и архивској делатности. Предлажено Министарству културе и информисања да се организује округли сто на тему примене Закона о архивској грађи и архивској делатности, у чијем раду би учествовали представници Социјално-економског савета Републике Србије.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије да се грађанима Републике Румуније омогући слободан улаз у Републику Србију без ограничења.
Прихваћени извештаји тима за учешће у раду виртуелне радионице друге фазе пројекта Међународне организације рада: "Платформа за запошљавање и социјална питања 2" (ЕСАП 2) и секретара Савета.
Прихваћена информација секретара Савета о одржаном стручном скупу секретара локалних савета са секретарима покрајинског и републичког савета.
   

14.06.2021 Одржан стручни скуп секретара локалних савета са секретарима републичког и покрајинског савета    
 
У Београду је одржан стручни скуп секретара локалних социјално-економских савета са секретарима републичког и покрајинског савета. Скуп су отворили чланови колегијума Социјално-економског савета Републике Србије: Милош Ненезић, проф др Дарија Кисић Тепавчевић, проф др Зоран Стојиљковић и члан Савета Горан Милић.
Разговарало се у четири тематске целине:
- Међусобно информисање и координација рада републичког, покрајинског и локалних савета (известилац: Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије);
- Актуелна питања и проблеми у раду локалних савета (известилац: Милина Тушјак, секретар Покрајинског социјално-економског савета);
- Закон о социјално-економском савету Републике Србије, измене и допуне (известилац: Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије);
- Поглавље 19 преговора за приступ ЕУ и значај локалних савета (известилац: Драгана Савић, секретар преговарачке групе за поглавље 19 - Социјална политика и запошљавање приступних преговора са ЕУ).
     

07.06.2021 Одржан састанк тима Социјално-економског савета са представницима МОР за пројекат ЕСАП 2    
 
У Београду је одржан састанак тима Социјано-економског савета Републике Србије за учешће у пројекту "Платформа за запошљавање и социјална питања 2" (ЕСАП 2) Међународне организације рада који се спроводи у земљама западног Балкана са циљем постизања највишег нивоа сагласности између учесника у социјалном дијалогу по економским, социјалним и питањима из домена рада од националног интереса.
 

31.05.2021 Одржана 103. редовна седница Социјено-економског савета Републике Србије    
 
Дато позитивно мишљења на Нацрт закона о заштити потрошача. У циљу доследног спровођења Закона, унапређења заштите потрошача и сарадње носилаца заштите потрошача и других субјеката у овој области предлажено је оснивање Националног савета за заштиту потрошача (према члану 135. и 136 Нацрта) у чијим саставу би учествовали представници репрезантитивног удружења послодавца и репрезентативних синдиката као заинтресоване стране.
Дато позитивно мишљење на Предлог одлуке да се одредбе Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије примењују и на послодавце који нису чланови удружења послодаваца - учесника колективног уговора, а који обављају претежну делатност у области путне привреде осим на јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
Иницијатива локалног Социјално-економског савета града Пирота за давање мишљења на право исплате накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора за запослене у предшколским установама за које се којима се врши доплата до износа минималне зараде упућена Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству финансија на мишљење.
Иницијатива локалног Социјално-економског савета града Пирота за повећање основице за обрачун плате запосленима у физичкој култури запосленима којима се обрачун зарада врши на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама упућена Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству финансија на мишљење.
Прихваћена информација Секретаријата Савета о извршењу буџета за период јануар - март 2021. године.
Спроведена расправа о формирању и раду локалних Социјално-економских савета. Подржан стручни скуп секретара локалних савета са секретарима републичког и покрајинског савета, који ће се одржати 15. јуна 2021. године у Палати "Србије".
Спроведена расправа о учешћу социјалних партнера у радним групама за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката.
Извршена квартална анализа закона одабраних за давање мишљења Социјално-економског савета.
 

26.05.2021 Одржан 16. састанак Сталног радног тела за колективно преговарњае и мирно решавање радних спорова    
 
Предложено Социјално-економском савету да се да позитивно мишљење на предлог Минстарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се Посебан колективни уговор за делатност путне привреде Републике Србије примењује и на послодавце који нису чланови удружења послодаваца - учесника колективног уговора, а који обављају претежну делатност у области путне привреде, осим на јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
   

21.25.2021 Одржан заједнички састанак сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
 
Предложено је Социјално-екномском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Нацрт закона о заштити потрошача који је достављен од стране Минстарства трговине, туризма и телекомуникација.
   

18.05.2021 Одржан колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Колегијум Социјано-економског савета Републике Србије је донео одлуку да се 103. радовна седница Савета одржи 31. маја 2021. године са почетком у 10:00 часова. Утврђен је предлог дневног реда седнице и договорене активности око давања мишљења на Нацрте закона из Плана рада у трећем кварталу 2021. године.
 

13.05.2021 Одржан видео састанак са менаџментом Пројекта ЕСАП 2 Међународне организације рада    
 
Тим Социјално-економског савета Републике Србије је у видео формату одржао састанак са менаджментом Пројекта ЕСАП 2 Међународне организације рада. Анализирани су предложени показатељи који треба да се прате у оквиру Пројекта и изнете примедбе и сугестије на поједине показатеље у циљу побољшања квалитета Пројекта и добијања што бољих излазних показатеља.
   

28.04.2021 Одржана 102. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано ратрешење Марије Петровић и именовање Анастазије Бијелић из Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Сталном радном телу за економска питања.
Дато позитивно мишљење на Нацрт закона о услугама.
На иницјативу УГС Независност за расправу о Нацрту плана оптимизације мреже здравствених установа у Републици Србији.
Спроведена расправа о предлозима и сугестијама Уније послодаваца Србије за унапређење Предлога закона о електронском фактурисању.
Размотрен преглед усвојених закона и учешће Социјално-економског савета Републике Србије.
Размотрен преглед усвојених иницијатива Социјално-економског савета Републике Србије.
Спроведена расправа о учешћу социјалних партнера у радним групма за израду предлога нацрта закона .
Подржан предлог платформе за учешће државне делегације у раду 109. заседања Међународне организације рада. Договорено да социјални партнери до четвртка, 29. априла 2021. године доставе Секретааријату Савета имена својих делегата, заменика делегата и саветника који ће чинити делегацију.
 

20.04.2021 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије одржан је Колегијум Социјално-екномског савета Републике Србије, на коме је договорено да се 102. редовна седница Савета одржи 28. априла 2021. године и договорен дневни ред седнице.
 

20.04.2021 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
 
Предложено је Социјално-екномском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Нацрт закона о услугама који је достављен од стране Минстарства трговине, туризма и телекомуникација.
 

15.04.2021 Одржан четврти састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду    
 
Настављен рад припреми Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду.
   

08.04.2021 Одржан трећи састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду    
 
Настављен рад припреми Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. У раду је активно учествовала министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф др Дарија Кисић Тепавчевић.
   

01.04.2021 Одржан други састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду    
 
Настављен рад припреми Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. У раду је активно учествовала министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф др Дарија Кисић Тепавчевић.
   

29.03.2021 Одржана 101. редовна седница Социјално-економског савета Репубчиле Србије    
 
Дато позитивно мишљење на Предлог Министарства културе и информисања за давање проширеног дејства Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству.
За кандидата за члана Управног одбора Националне службе за запошавање из редова УГС"Независност" Влади републике Србије предложен Александар Титовић.
Договорено формирање тима за учешће у раду виртуелне радионице пројекта Међународне организације рада ЕСАП 2.
Усвојен План рада Социјално-економског савета за 2021. годину.
Спроведена расправа о стању колективног преговарања у Републици Србији.
Прихваћена Иницијатива локалног Социјално-економског савета општине Стара Пазова, која је подржана од Покрајинског социјално-економског савета за испитивање могућности и покретање поступка за повећање цензуса за остваривање права на дечији додатак.
Прихваћена Информација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. Годину.
За председавајућег Социјално-економског савета Републике Србије за период април 2021. - април 2022. године изабран Милош Ненезић, члан Социјално-економског савета и председник Уније послодаваца Србије.
   

24.03.2021 Одржан први састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду
 
Одржан је први састанак Радне групре за припрему Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. Састанак је отворила министарска за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић истакавши да ће боља законска решења омогућити стварање услова за безбеднију и здравију радну средину која омогућава запосленима да продуктивно раде, што ће директно утицати на економски раст, запошљавање и побољшање функционисања тржишта рада, са крајњим позитивним утицајем на привреду. Радом Радне групе руководи Дуња Радојичић, директор Управе за безбедност и здравље на раду, а чланови су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управе за БЗР, Инспектората за рад, министарстава: здравља, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, рударства и енергетике, Републичког фонда за здравствено осигурање, Привредне коморе Србије, Факултета заштите на раду у Нишу, УГС Независност, Савеза самосталних синдиката Србије, Уније послодаваца Србије и Социјално-економског савета Републике Србије.
 

15.03.2021 Одржан 15. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова
 
Предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Предлог одлуке да се одредбе Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству примењују на све послодавце на територији Републике Србије који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључивању.
 

11.03.2021
У Новом Саду одржана Заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета
 
У Новом Саду је одржана Заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинскг социјално-економског савета, на којој је расправљано о друштвеном и радном положају жена. Своје ставове о положају жена у нашем друштву су изнели: Гордана Чомоћ, министарка за људска и мањинска права и социјални дијалог, Татјана Пријић из канцеларије Повереника за заштиту равноправности, представници секција жена Уније послодаваца Војводине, УГС Независност и чланови оба савета.
Социјано-економски савет Републике Србије је консезусом прихватио иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије да се ратификује Конвенција Међународне организације рада број 190 о укидању насиља и узнемиравања у свету рада.
   

05.03.2021 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
 
Предложено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији у периоду 2021. - 2026. година за период 2021. - 2023. година. Савез самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" су предложили да се размотри могућност укључивања синдиката у прећење и реализацију Акционог плана, поготово у реализацију тачке 1.3.5. - Спровођење истраживања о заступљености и облицима телемигранских послова на Националном тржишту рада и утврђивање модалитета формализације. Поред тога треба размотрити учешће у тачкама: 2.1.1, 2.1.4, 2.2.2 (Унапређење сарадње са послодавцима и синдикатима) и 2.3.2.
Извршен одабир нацрта закона из Плана рада Владе Републике Србије за 2021. годину које Социјално-економски савет Републике Србије треба да да своје мишљење.
 

04.03.2021 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
На Колегијуму Социјално-економског савета, који је одржан у просторијалам УГС"Независност" договорено је одржавање Заједничке седнице Савета са Покрајинским социјално-економским саветом, која ће се одржати 11. марата 2021. године у Новом Саду. Тема седнице ће бити: Друштвена и радна равноправност жена.
Договорене су теме 101. редовне седнице Савета, која ће се одржати крајем марта, а тачан датум ће накнадно бити договорен.
За крај априла је договорено одражавање свечане седнице Социјлно-економског савета, која ће бити посвећена обележавању јубилеја: 20 година социјаног дијалога у Реублици Србији.
 

22.02.2021 Одржан 14. састанак сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 
Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова је презентовао Информацију у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предлажено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило напоре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да у време пандемије изазване вирусом Ковид 19 спроводи активности утврђене законом у поступцима мирног решавања радних спорова.
Стално радно тело је разматрало стање закључених колективних уговора у Републици Србији, како у јавном, тако и у реалном сектору. Констатовано је да постоје проблеми у њиховом закључивању, а апострофирани су они у делатностима пољопривреде и угоститељства и туризма. Такође, закључено је да постоје проблеми при закључивању нових колективних уговора код послодавца, посебно у реалном сектору, у смислу смањивања радних права, посебно у делу зарада, накнада и других примања запослених, у односу на важеће колективне уговоре, односно колективне уговоре код послодавца, чији период примене истиче. Предложено је Социјално економском савету да што пре спроведе расправу и заузме став о стању колективног преговарања у Републици Србији.
 

   
05.02.2021 Одржана 100. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
  Усвојена измена финансијског плана Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину.
Усвојен Извештај о раду Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину.
Донета Одлука о износу накнаде члановима Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину.
Донета Одлука о износу накнаде члановима Сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину
Усвојен ФинансијскИ план Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину.
Спроведена расправа о стању запошљавања у Републици Србији и дато позитивно мишљења на Предлог стратегије запошљавања у Републици Србији за период 2021. - 2026. године са сугестијама.
 

28.01.2021 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
Утврђен стручни став којим је препоручено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог стратегије запошљавања у Републици Србији за период 2021 - 2026 година, који је достављен од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Чланови сталних радних тела из редова синдиката и послодаваца су Савету доставили и свје предлоге и сугестије за унапређе предложеног текста Стратегије.
 

24.12.2020 Одржана 99. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    

Констатовани мандати чланова и заменика чланова Савета за мандатни период децембар 2020. - децембар 2024. године;
Констатовани мандати чланова Сталних радних тела Савета за мандатни период децембар 2020. - децембар 2024. године;
Именован Душан Петровић за секретара Савета за мандатни период од 2. децембра 2020. године до 1. децембра 2024. године;
Дато позитивно мишљење на Предлог уредбе о изменама и допуна Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина;
Усвојена измена Финансијског плана за период 01.01. - 31.12.2020. године;
Донета Одлуке о додели средстава социјаним партнерима за подизање капацитета њиховог учешћа у социјалном дијалогу;
Прихваћена Иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије за исплату накнаде зараде у висини од 100% просечне зараде за привремену спреченост за рад оболелих од вируса Ковид 19;
Прихваћена Иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије о учешћу социјалних партнера у кризним штабовима за сузбијање Ковид-19;
Спроведена расправа о здравственим, економским и социјалним последицама пандемије вируса Ковид 19, препорукама згравственог кризног штаба и економским токовима.

 

14.12.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
У просторијама УГС "Независност" одржан састака Колегијума Социјално-екномског савета, на коме је договорен дневни ред 99. седнице Савета и утврђени датум и време одржавања седнице.
 

08.12.2020 Електронски одржан 15. састанак СРТ за питања безбедности и здравља на раду    
Утврђен стручни став којим је препоручено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина.
   

18.11.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
У просторијама УГС "Независност" одржан састака Колегијума Социјално-екномског савета, на коме је договорен дневни ред 99. седнице Савета и утврђени датум и време одржавања седнице.
   

28.10.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
На састанку Колегијума Социјално-економског савета, одржаном у просторијама УГС "Независност", чланови Колегијума из редова социјалних партнера: Зоран Стојиљковић, Љубисав Орбовић и Милош Ненезић и секретар Савета, Душан Петровић су се захвалили досадашњем министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господину Зорану Ђорђевићу на успешној трогодишњој сарадњи и пожелели му пуно успеха у раду на новој функцији.
 

14.09.2020 Одржана 98. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Није постигнут консензус о висини минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину;
Констатована измена члана СРТ за економска питања из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Марија Петровић заменила Мирјану Шипетић;
Предложено Влади Републике Србије да уместо Његоша Потежице за члана Управног Одбора Националне сужбе за запошљавање из Савеза самосталних синдиката Србије именује Оливеру Бобић ;
Дато позитивно мишљења на Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима;
Разматран Прелог акционог плана за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године. Примедбе и сугестије Савета ће се проследити Министарству културе и информисања, а по спроведеној расправи о Анализи Међународне организације рада о утицају пандемије на тржиште рада у Србији заузети и коначан став о Предлогу акционог плана;
Прихваћен је Извештај о извршењу буџета Социјално-економског савета Републике Србије за период јануар - јуни 2020. године, који је поднео Секретаријат Савета;
Усвојен закључaк о промени регистрације седишта Социјално-економског савета Републике Србије.
 

09.09.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског саветаРепублике Србије    
На састанку Колегијума Савета извршена припрема за расправу о висини минималне цене рада за 2021. годину која ће се спровести на седници Савета заказаној за 14. септембар 2020. године.
   

08.09.2020 Одржан трећи састанак преговарачког тима за преговоре о висини минималне цене рада за 2021. годину    
Преговарачки тим није успео да постигне консензус око висине минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину. Преговоре ће наставити Социјално-економски савет Републике Србије на седници, која ће бити одржана најкасније до 14. септембра 2020. године.
   

01.09.2020 Одржан други састанак преговарачког тима за преговоре о висини минималне цене рада за 2021. годину    
Настављени преговори за утврђивање висине минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину. Преговарачи значајно приближили ставове, али нису постигли сагласност. Наставак преговора 8. септембра 2020. године.
   

25.08.2020 Одржан први састанак преговарачког тима за преговоре о висини минималне цене рада за 2021. годину    
У просторијама Савеза самосталних синдиката Србије почели преговори за утврђивање висине минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину. Преговарачи изнели своје позиције, а Министарство финансија задужено да у најкраћем року достави анализу и елементе утврђене одредбама Закона о раду.
   

03.07.2020 Одржана 97. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Именовани чланови Конурсне комисије за избор миритеља и арбитара Републичке агенције за мирно рашавање радних спорова из редова социјалних партнера;
Разматрана информација секретара Савета о међународним активностима Социјално-економског савета;
Спроведена расправа о наредним активностима Социјално-економског савета Републике Србије и очекивањимаа од Владе Републике Србије.
 

18.06.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
У Крушевцу у просторијама Трајал Корпорације ад одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије, на коме је договорен дневни ред 97. седнице Савета и утврђени датум и време одржавања седнице.
 

22.05.2020 Одржана 96. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Усвојен План рада Социјално-економског савета за 2020. годину;
Усвојена Измена Финансијског плана Социјално-економског савета за 2020. годину;
Донет Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у секретаријату Социјално-економског савета републике србије;
Није постигнут консензус око текста Предлога о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спечавање и ширење заразне болести COVID -19   изазване вирусом Sars - cov -2;
Државни органи поднели извештај о о предузетим мерама током ванредног стања и мерама које ће се предузети у наредном периоду;
Донета одлука о избору Зорана Стојиљковића, председника УГС "Независност2 за председавајућег Социјално-економског савета за период април 2020. - април 2021. године
 

24.05.2020 Одржан 13. састанак Сталног радног тела за питања безбедности и здравља на раду    
Миодраг Окиљевић, члан СРТ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изабран за председника СРТ за питања безбедности и здравља на раду у мандатном периоду децембар 2019 . - децембар 2020. године;
Није постигнут консензус о Предлогу уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење заразне болести COVID 19 изазване вируссом SARS-Cov-2.

01.05.2020 Саопштење Колегијума Социјално-економског савета поводом 1. маја - Празника рада  
Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије је поводом 1. маја - Међународног празника рада издао саопштење у коме је свим грађанима Србије честитао Празник рада и пожео им добро здравље уз позив: БУДИМО СОЛИДАРНИ.
поводом пандемије вируса Ковид 19 Колегијум је позвао послодавце да чувају своје запослене, јер им савремене машине и опрема не значе ништа без искусних и добрих радника. Да их чувају тако што ће им сачувати радна места и зараде, обезбедити сва неопходна заштитна места из области безбедности и таштите здравља на раду и заштити од епидемике вируса. Позвао је све запослене и остале радно ангажоване да савесно обављају своје послове и омогуће да име предузећа преживе и тако себи и својим породицама сачувају приходе и егзистенцију, а државне органе и инстутуције да створе неопходне услове за за што бржу нормализацију живота и рада.
 

17.03.2020 Одржана Ванредна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Спроведена расправа у вези актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији.    

05.03.2020 Одржана 95. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић презентовала свој Извештај о дискиминацији на тржишту рада;
Спроведена расправа о положају синдиката и кршењу права синдикалних представника.
 

07.02.2020 Одржан 23. састанак Сталног радног тела за законодавство и 18. састанак Сталног радног тела за економска питања    
Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Предлог стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године.
Предложени нацрти закона из надлежности министарстава као предмет расправе и давања мишљења у 2020. години.
   

31.01.2020 Одржана 94. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 

Дато позитивно мишљење на предлог Минстарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије примењује на све послодавце на територији Републике Србије који обављају комуналне делатности, а који нису учествовали у његовом закључењу , изузев одредаба чл. 51. и 67. ст. 6. и 7.;
Дато позитивно мишљење на Нацрт закона о заштити потрошача;
Заузет позитиван став о предложеном укидању застарелих Конвенција МОР 45, 62, 63 и 85, које су предвиђене за 2024. годину, и предложено да се ратификује Конвенција 176 о безбедности и здрављу на раду у рудницима и прихвати Протокол из 2002. године уз Конвенцију 155 о безбедности и здрављу на раду;
Усвојен Финансијски план Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину;
Донете Одлуке о висинама накнада за рад именованих лица у Социјално-економском савету Републике Србије из репрезентативних социјалних партнера и чланова Сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину;
Усвојен Извештај о раду Социјално-екномског савета за 2019. годину са препорукама.

   

14.01.2020 Одржан 12. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 
Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да се да позитивно мишљење на предлог Минстарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије примењује на све послодавце на територији Републике Србије који обављају комуналне делатности, а који нису учествовали у његовом закључењу , изузев одредаба чл. 51. и 67. ст. 6. и 7.
   

17.12.2019 Одржан 22. састанак Сталног радног тела за законодавство и 17. састанак Сталног радног тела за економска питања    
 
Утврђен стручни став којим је предлажено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Нацрт закона о заштити потрошача.
   

09.12.2019 Посета делегације Социјално-економског савета Републике Србије Друштвеној палати Руске Федерације    
 
У оквиру посете трипартитне делегације Социјално-економског савета Републике Србије Друштвеној палати Руске Федерације у Москви је потписан Меморандум о разумевању и сарадњи два савета, којим је предвиђена сарадња и размена добрих пракси значајних за развој социјалног дијалога и цивилног друштва у Републици Србији и Руској Федерацији. Меморандум су на Пленарном заседању Друштвене палате потписали председавајући Социјално-економског савета Републике Србије, господин министар Зоран Ђорђевић и секретар Друштвене палате Руске Федерације, госпођа Лидија Јурјевна Михејева.
 

15.11.2019 Одржана 93. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Спроведена расправа о Извештају радне групе Владе Републике Србије за Републички геодетски завод;
Прихваћена Иницијатива Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за доношење стратегије економског развоја Србије до 2050. године;
Прихваћена Иницијатива Уније послодаваца Србије за укључивање представника социјалних партнера у радне групе за израду нове Стратегије образовања у Републици Србији за период од 2020. до 2030. године;
Прихваћена Иницијатива Уније послодаваца Србије за реформу образовања за потребе привреде;
Није прихваћена Иницијатива Уније послодаваца Србије за смањење пореза и доприноса на зараде;
Спроведена расправа о информацији Министарства финансија у вези финансијских ефеката за укидање пенала за превремени одлазак у пензију због одласка привредних субјеката у стечај;
Прихваћен извештај о учешћу делегације Републике Србије на 108. заседању Међународне организације рада;
Није постигнут консензус око текста Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду;
Дато пзитивно мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
Није постигнут консензус око текста Нацрат закона о здравственој заштити и здрвственом осигурању војних осигураника;
Дата позитивна мишљења на Предлоге правилника Управе за безбедност и здравље на радуПредлог правилника о изменама и допунама: Правилника за безбедан и здрав рад при излагању буци, Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном, Предлог правилника о изменама и допунама Правилника за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама.
Није постигнут консензус око Предлоаг одлуке за давње проширеног дејтва Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
Усвојен предлог за измену Финансијског плана Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
Донета одлука о додели средстава социјалним партнерима.

07.11.2019 Одржан 11. састанак Сталног радног тела за колективно преговарања и мирно решавање радних спорова    
 
Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за давње проширеног дејства Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
   

04.11.2019 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
  Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника.    

25.10.2019 25. година постојања и рада Уније послодавац Србије  
 
Унија послодаваца Србије годишњом скупштином обележила 25 година постојања и рада. Захвалницом награђен секретара Социјално-економског савета Републике Србије, Душан Петровић за допринос унапређењу међународне сарадње Социјално-економског савета Републике Србије..
 

18.10.2019 Одржан Стручни скуп: Најчешћи проблеми у пракси у поступцима мирног решавања радних спорова    
 
У Плати Србије одржан Стручни скуп: Најчешћи проблеми у пракси у поступцима мирног решавања радних спорова, у организацији Социјално-економског савета Републике Србије. Скуп је отворио председавајући Савета и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић уз учешће представника: Социјално-економског савета, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, социјалних партнера и миритеља и арбитара са листе РАММРС.
 

14.10.2019 Одржан 12. састанак Сталног радног тела запитања безбедности и здравља на раду    
  Није постигнут консензус око Нацрта закона о безбедности и здрављу на таду;
Утврђен стручни став којимје предложено ДСоцијално-економском савету Републике Србије да да позотивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника за безбедан и здрав рад при излагању буци;
Утврђен стручни став којимје предложено ДСоцијално-економском савету Републике Србије да да позотивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама;
   
 
09.10.2019 Генерална скупштина Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација (АИЦЕСИС)    
 
У Букурешту одржана Генерална скупштина Међународне асоцијације социјалних и економских савета и сличних организација (АИЦЕСИС) и Међународна конференција о управљању у дигиталној привреди у организацији Међународне организације рада (МОР) и АИЦЕСИС.
Члан Социјално-економског савета и председник Уније послодаваца Србије, Милош Ненезић изабран за члана Борда АИЦЕСИС из Европе.
Социјално-економски савет Републике Србије добитник плакете и дипломе поводом 20 година рада АИЦЕСИС: .
 

24.09.2019 Одржан сасатанак на високом нивоу Социјално-економских савета Западног Балкана    
 
У оквиру пројекта ЕСАП - Платформа за запошљавање и социјална питања у Скопљу је 24. и 25. септембра 2019. године одржан састанакна високом нивоу Социјално-економских савета заемаља Западног Балкана о подстицању трипартитног социјалног дијалога на Западном Балкану.
 

20.09.2019 Одржан 9. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 

Стално радно тело за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова је наставило рад на изради анализе закључених Посебних колективних уговора. Разматран је начин и методологија по којој би се анализа израдила. На састанку је започета израда анализе за институт "радно време?.

   

25.03.2019 Одржан заједнички састанак социјалних савета Републике Србије, Републике Грчке и Републике Српске    
 
У Београду је 25. марта 2019. године одржан састанак делегација Социјално-економског Савета Републике Србије са делегацијама Економског и социјалног савет Грчке (ОКЕ) и Економског и социјалног савета Републике Српске. На састанку се разговарало о: колективном преговарању, националним стратегијама, посебно о делу националне стратегије који спречава одлазак наших грађана у иностранство.
 

25.03.2019 Одржана 88. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
На иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије спроведена расправа о измени члана 70а Закона о пензијско и инвалидском осигурању. Расправа ће се наставити на следећој седници, до када треба да се уради свеобухватна анализа ефеката пенала за превремени одлазак у пензију;
Прихваћена је иницијатива УГС Независност за стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
Усвајен је План рада Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
Усвајен је План јавних набавки Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
оран Ђорђевић, члан Социјално-економског савета Републике Србије и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, изабран је за председавајућег Социјално-економског савета Републике Србије на период од годину дана, од 10. априла 2019. до 9. априла 2020. године.
   

14.03.2019 Одржан 15. састанак Сталног радног тела за законодавство    
 
Стално радно тело за законодавство је разматрило План рада Владе за 2019. годину, и предлажило 52 законе, подзаконских аката и стратегија из надлежности министарстава као предмет расправе и давања мишљења од стране Социјално-економског савета.
   

07.03.2019 Потписан Програм достојанственог рада за Србију за период 2019. - 2022. година    
 
У Београду је потписан Програм достојанственог рада за период од 2019. до 2022. године. Програм су потписал помоћник генералног директора Међународне организације рада и Регионални директор за Европу и Централну Азију господин Хајнц Колером, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања господин Зоран Ђорђевић , заменик председника Уније послодаваца Србије господин Иван Ковачевић, председник Савеза самосталних синдиката Србије господин Љубисав Орбовић и председник УГС "Независност" господин Зоран Стојиљковић.
   

25.02.2019 У Крагујевцу одржана 87. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 

Дато позитивно мишљење на Предлога акционог плана за спровођење Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду;
Прихваћена информација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2018. годину;
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за преиспитивање процедура и такси у поступцима давања мишљења по захтевима у вези са применом прописа;
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за формирање локалних Социјално-економских савета града Зрењанина и општине Бачка Паланка ;
Расправљано о активирању рада локалног Социјално-економског савета града Крагујевца;
Обележена стогодишњица Међународне организације рада (МОР).

   

13.02.2019 Одржан 10. састанак Сталног радног тела за питања безбедности и здраваља на раду    
 
Стално радно тело за питања безбедности и здравља на раду заузело позитиван став на Предлог акционог плана за спровођење Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду који је достављен од стране Управе за безбедност здравље на раду;
Предложено Социјално-економском савету да у првој половини године изда брошуру: Смернице за рад на високим и ниским температурама.
   

06.02.2019 Одржан 6. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 
Чланови Сталног радног тела за колективно преговарања и мирно решавање радних спорова су, сходно редоследу председавања, једногласно за председника Сталног радног тела за период децембар 2018. - децембар 2019. године изабрали Драгану Краљ члана Сталног радног тела из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
Предложено Социјално-економском савету да након спроведене расправе о стању колективног преговарања, овласти Стално радно тело да изради стручну анализу закључених колективних уговора са предлогом огледног примерка колективног уговора за јавни и за реални сектор.
Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић је упознао чланове Сталног радног тела са Информацијом у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2018. годину;
Предложе да се у оквиру издавачке делатности Социјално-економског савета у 2019. години припреми и изда брошура са анализом важећих Посебних колективних уговора у Републици Србији и примерима образаца колективних уговора за јавни и за реални сектор.
   

28.01.2019 У Нишу одржана 86. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешење заменика члана Савет из Владе Републике Србије проф др Ане Ланговић Милићевићи именовање за заменика члана др Марка Миленковића, државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја;
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања презентовало Акциони план за Поглавље 19 (Социјална политика и запошљавање) приступних преговора са Европском унијом;
Одобрено потписивање Усаглашеног протокола о програму сарадње са Саветом за економска, социјална и еколошка питања Републике Француске;
Усвоје измена Финансијског плана Социјано-економског савета Републике Србије за период јануар - децембар 2018. године;
Усвојен Извештај о раду Социјално-економског савета Републике Србије за 2018. годину;
Савет је разговарао са учесницима у Споразуму о оснивању Социјално-економског савета Града Ниша о потреби активирања рада локалног савета.
   

25.12.2018 У Пироту одржана 85. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Дато позитивно мишљења на Нацрт закона о потврђивању конвенције међународне организације рада (МОР) која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди;
Давање мишљења на Нацрт закона о агенцијском запошљавању одложено за наредну седницу Савета;
Дато позитивно мишљења на Нацрт закона о социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима;
Дато позитивно мишљења на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту;
ато позитивно мишљења на Предлог правилника o изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу;
Дате препоруке на Програм економских реформи који је презентовало Министарство финансија;
Прихваћена иницијатива Свеза самосталних синдиката Србије да 2019. година буде проглашена годином безбедности и здравља на раду;
На иницијативу УГС Независност спроведена расправа о системском решавању проблема у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инавлидитетом;
На иницијативу Уније послодаваца Србије спроведена расправа о најављеном поскупљењу електричне енергије за привреду;
Усвојен Финансијски план Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
Именовани чланови Комисије за избор миритеља и арбитара при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова;
Прихваћен Извештај Секретаријата Савета са одржане Радионице са панел дискусијом: Неформална економија и утицај дигитализације на флексибилне облике рада;
Разматрана Информација о присуству чланова и заменика чланова седницама Социјално-економског савета Републике Србије у периоду јануар - новембар 2018. године;
Извршена анализа извршења одлука и закључака Социјално-економског савета Републике Србије донетих у 2018. години;
Свечано потписан Споразум о оснивању локалног Социјално-економског савета Града Пирота.
   

14.12.2018 У Новом Саду одржана заједничка седница Републичког и Покрајинског социјално-економског савета    
 
У Новом Саду је 14. децембра 2018. године одржана заједничка седница Републичког и Покрајинског социјално-економског савета на којој је министар финансија Синиша Мали са својим сарадницима представио Програм економских реформи (ЕРП) и предлог структурних реформи за период 2019. - 2021. година.
Председавајући Покрајинског социјално-економског савета, Иван Ђоковић је информисао учеснике Заједничке седнице о досадашњем раду Покрајинског Савета, сарадњи Републичког и Покрајинског савета, унапређењу трипартитног социјалног дијалога и проблемима и изазовима тржишта рада (Анализа Покарјинског секретаријата за привреду и туризам економских кретања у АП Војводини и Републици Србији.