Издавач
Социјално-економски савет Републике Србије
Стално радно тело за питања безбедности и здравља на раду
За издавача
Саша Торлаковић
председник Сталног радног тела за питања безбедности и здравља на раду
Тираж
500 примеракаГодина издања
2019


ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
 
   

Издавач
Социјално-економски савет Републике Србије
За издавача
Милош Ненезић
председавајући Социјално-економског савета
Приредило
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Управа за безбедност и здравље на раду
Графички дизајн и штампа
Гама студио доо, Београд
Тираж
1000 примерака
Година издања
2018
ISBN 9 78-86-87875-04-3
CIP - каталогизација је у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

 

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
 
   

Издавач
Социјално-економски савет Републике Србије
Стално радно тело за питања безбедности и здравља на раду
Тираж
1000 примеракаГодина издања
2015

 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
 
   

Издавач
Социјално-економски савет Републике Србије
Припремио
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
Олга Кићановић
Година издања
2015

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ПРИ УПОТРЕБИ ХЕМИКАЛИЈА НА РАДНОМ МЕСТУ
 
   

Издавач
Међународна организација рада
Штампа
Међународна организација рада
Социјално-економски савет Републике Србије
Ауторско право
© Међународна организација рада 2013

Година издања
2014

 

ЕФЕКТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА ЈАВНИХ И ЈАВНО-КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
   
Издавач
Социјално-економски савет Републике Србије
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Канцеларија у Србији
За издаваче
Никола Микашиновић - СОЛИДАР Суиссе
Swiss Labour Assistance SLA - Канцеларија у Србији
Небојша Атанацковић - Социјално-економски савет Републике Србије
Приредио
Стално радно тело за економска питања
Драгољуб Рајић - Унија послодаваца Србије
Зоран Ристић - Уједињени грански синдикати "Независност"
Светлана Манчић - Савез самосталних синдиката Србије)
Данијела Рајковић - Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Графички дизајн
Globe DESIGN
Штампа
ГРАФО-САН 96
Тираж
1000 примерака
ИСБН:978-86-87875-03-6
Издавање ове публикације финансијски је помогла организација
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Канцеларија у Србији
 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
 
   
Издавач
Социјално-економски савет Републике Србије
За издавача
Љубисав Орбовић,
председавајући Социјално-економског савета
Аутор
Олга Кићановић
Графички дизајн и штампа
Сигнета, Београд

Тираж
1000 примерака
 

ЕФЕКТИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ
 
   

Издавачи
Социјално-економски савет Републике Србије
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Канцеларија у Србији
За издаваче
Љубисав Орбовић, Социјално-економски савет Републике Србије
Оливера Степановић,SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Канцеларија у Србији
Аутори
Чланови Сталног радног тела за економска питања
Зоран Ристић - Уједињени грански синдикати "Независност"
Данијела Рајковић - Министарство рада и социјалне политике
Светлана Манчић - Савез самосталних синдиката Србије
Драгољуб Рајић - Унија послодаваца Србије
Графички дизајн и штампа
Globe DESIGN
Дизајн корица
SKYBOARD ADVERTISING
Тираж
1000 примерака
ИСБН: 978-86-87421-02-8
Издавање ове публикације финансијски је помогла организација
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Канцеларија у Србији

 

ЕФИКАСНО СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
 
   
Издавачи
Социјално-економски савет Републике Србије
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Канцеларија у Србији
За издаваче
Чеданка Андрић - Социјално-економски савет Републике Србије
Јелена Мијовић - Swiss Labour Assistance
Приредили
Стално радно тело Савета за економска питања и Секретаријат Савета
Извршни издавач
НИП Радничка штампа - Београд
Штампа
Гафопласт плус - Ужице
Тираж
1000 примерака
ИСБН 978-86-7073-144-8
Издавање ове публикације финансијски је помогла Швајцарска организација за помоћ свету рада
(енгл: SLA), у оквиру пројекта: "Синдикати и социјални дијалог у Србији"
 

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ
У ВЕЗИ СА ПРЕВЕНЦИЈОМ И ЗАШТИТОМ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
 
   
Издавачи
Социјално-економски савет Републике Србије
Swiss Labour Assistance
За издаваче
Расим Љајић - Социјално-економски савет Републике Србије
Јелена Мијовић - Swiss Labour Assistance
Приредила
Чеданка Андрић
Секретар Социјално-економског савета Републике Србије
Извршни издавач
НИП Радничка штампа - Београд
Штампа
Са-Ми графика - Београд
Тираж
1000 примерака
ИСБН 978-86-7073-142-4
Издавање ове публикације финансијски је помогла Швајцарска организација за помоћ свету рада
(енгл: СЛА), у оквиру пројекта "Синдикати и социјални дијалог у Србији"
 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
   
Издавачи
Социјално-економски савет Републике Србије
Swiss Labour Assistance
За издаваче
Чеданка Андрић - Социјално-економски савет Републике Србије
Петар Василев - Swiss Labour Assistanc
Приредила
Чеданка Андрић
Секретар Социјално-економског савета Републике Србије
Извршни издавач
НИП Радничка штампа - Београд
Штампа
Са-Ми графика - Београд
Тираж
500 примерака
ИСБН 978-86-87875-01-2
Издавање ове публикације финансијски је помогла Швајцарска организација за помоћ свету рада
(енгл: СЛА) у оквиру пројекта "Синдикати и социјални дијалог у Србији"
 

СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
   
Издавачи
Социјално-економски савет Републике Србије
Swiss Labour Assistance
За издаваче
Чеданка Андрић - Социјално-економски савет Републике Србије
Петар Василев - Swiss Labour Assistance
Аутори
Стално радно тело за питања безбедности и здравља на раду
Јелена Старчевић
Јелена Говедарица
Славољуб Луковић
Ненад Владић
Извршни издавач
НИП Радничка штампа - Београд

Тираж
700 примерака
ИСБН 978-86-7073-132-5
Издавање ове публикације финансијски је помогла Швајцарска организација за помоћ свету рада, у оквиру пројекта "Синдикати и социјални дијалог у Србији"
 
 

РЕВИДИРАНА ЕВРОПСКА СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉА
 
   
Издавачи
Социјално-економски савет Републике Србије
Swiss Labour Assistance

За издаваче
Чеданка Андрић - Социјално-економски савет Републике Србије
Петар Василев - Swiss Labour Assistance

Аутор
Проф. др Бранко Лубарда
Извршни издавач
НИП Радничка штампа - Београд

Штампа
Са-Ми графика - Београд

Тираж
700 примерака
ИСБН 978-86-87875-00-5
Издавање ове публикације финансијски је помогла Швајцарска организација за помоћ свету рада, у оквиру пројекта "Синдикати и социјални дијалог у Србији"
 

ГЛОБАЛНИ ОДГОВОР НА ЕКОНОМСКУ КРИЗУ
- СТАНДАРДИ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА -
 
   
Издавачи
Социјално-економски савет Републике Србије
Swiss Labour Assistance

За издаваче
Чеданка Андрић - Социјално-економски савет Републике Србије
Петар Василев - Swiss Labour Assistance

Приредила
Чеданка Андрић
Секретар Социјално-економског савета Републике Србије

Извршни издавач
НИП Радничка штампа - Београд

Штампа
Са-Ми графика - Београд

Тираж
700 примерака
ИСБН 978-86-87875-00-5
Издавање ове публикације финансијски је помогла Швајцарска организација за помоћ свету рада
(енгл: СЛА) у оквиру пројекта "Синдикати и социјални дијалог у Србији"