Први Социјално-економски савет Републике Србије основан је 2001. године на основу Споразума о оснивању, делокругу и начину рада, који су закључили: Влада Републике Србије, Савез самосталних синдиката Србије, Уједињени грански синдикати "Независност", Асоцијација слободних и независних синдиката и Унија послодаваца Србије.

У новембру 2004. године донет је Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС" бр 125/04), на основу чега је Социјално-економски савет Републике Србије добио законски оквир за оснивање и функционисање. Овим законом је Савет дефинисан као независно тело кога чине представници Владе Републике Србије, представници репрезентативних удружења послодаваца и представници репрезентативних синдиката. Савет има 18 чланова, при чему у садашњем сазиву, поред шест представника Владе, у раду Савета учествује и шест представника Уније послодаваца Србије, четири представника Савеза самосталних синдиката Србије и два представника Уједињених гранских синдиката "Независност", као организација запослених и послодаваца које су доказале своју репрезентативност на националном нивоу.

Социјално-економски савет је основан у циљу успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развоја културе преговарања, подстицања мирног решавања колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа, брошура и других публикација из делокруга свог рада. 

Социјално-економски савет разматра питања: развоја и унапређивања колективног преговарања, утицаја економске политике и мера за њено спровођење на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и друга питања структурног прилагођавања, заштите радне и животне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања и друга питања у складу са актима Социјално-економског савета. Такође, Савет разматра нацрте закона и предлоге других прописа од значаја за економски и социјални положај запослених и послодаваца и о њима даје мишљење. 

Организационе и административно-техничке послове за Социјално-економски савет обавља Секретаријат Социјално-економског савета. Секретаријатом руководи и за његов рад одговара секретар Савета, а кога именује Савет на четири године.

 
Социјално-економски савет Републике Србије је члан Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација АИЦЕСИС
 
Социјално-економски савет Републике Србије је добитник дипломе са плакетом АИЦЕСИС поводом 20 година рада Асоцијације